Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż wierzytelności

koszty uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 20.11.2003 r. informuje: przedstawiony w piśmie stan faktyczny oraz załączone materiały źródłowe stanowią podstawę do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, która upr ...

dotyczy kwestii czy sprzedaż wierzytelności do banku realizowana według opisanego schematu będzie generować stratę, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.12.2003 r.(wpływ do Urzędu 18. 12. 2003 r.) uzupełnionego pismem z dnia 28.01.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 16 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób pra ...

Spółka posiada wierzytelność o wartości nominalnej 12.200,-zł, która została zaliczona na przychody należne w kwocie netto 10.000,-zł i na podatek od towarów i usług w kwocie 2.200,-zł. Ponieważ dłużnik nie uregulował swojego zobowiązania spółka zamierza zbyć wierzytelność za kwotę 11.000,-zł. W związku z powyższym powstaje pytanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka osiągnie stratę na sprzedaży wierzytelności w wysokości 1.200,-zł stanowiącą koszt uzyskania przychodów czy też dochód w wysokości 1.000,-zł.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszt uzyskania przychodów strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio na podstawie art. 14 została zarachowana jako przychód należny. Jeżeli zatem wierzytelność stanowiła uprzednio przychód nal ...

Sprzedaż jednorazowa lub sporadyczna - wierzytelności własnej - w świetle przepisów o VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo znak: L.dz.1201/03/GFK z dnia 12.09.2003 r. oraz w nawiązaniu do Swojego piśmie znak: PM/436/5/03/MSM z dnia 05.09.2003 r., wyjaśniając co następuje: Dla celów określenia zakresu przedmiotu opodatkowania pod ...

Czy osiągając przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychody z kapitałów i praw majątkowych: 1) jest zobowiązany do płacenia podatku wynikającego z:a) przepisu art. 27 ust. 1 czyli wg skali podatkowejb) przepisu art. 30b, czy też2) ma prawo do wyboru pomiędzy podatkiem wynikającym ze skali podatkowej a podatkiem liniowym wynoszącym 19%;3) nie ma obowiązku – tak jak dotychczas – płacenia w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy, a jedynym z tego tytułu rozliczeniem się jest zeznanie roczne.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 10 grudnia 2003 r. - działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia. Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie przedstawia się następująco:Prowadzi Pan w formie spółki cywilnej działalność z ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztów sądowych oraz podatku VAT rozliczonego uprzednio w deklaracji VAT-7.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16 września 2003 r., skierowane do Izby Skarbowej w Bydgoszczy i przesłane zgodnie z właściwością miejscową do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (wpływ do Urzędu 15 grudnia 2003 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania w grudniu 2 ...

W którym momencie stanowi przychód wpływający na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dyskonto uzyskane przez Bank od finansującego z tytułu wykupu rat leasingowych poniżej ich ceny nominalnej?

Art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udziel ...

Czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży wierzytelności

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej. Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywiln ...

Czy obrót wierzytelnościami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 15.09.2003 r. (znak: FK/189/2003) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania umów przelewu wierzytelności w formie: przeniesienia (przelewu) wierzytelności własnych w c ...

W jakiej wysokości (z podatkiem VAT, czy bez tego podatku) stanowi koszt uzyskania przychodu strata na sprzedaży wierzytelności, zaliczonej uprzednio do przychodów należnych?

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba, że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, została zarachowana jako przychód należny. Stosownie zatem do tego przepisu, ...

Generowanie strony w 6 ms