Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zbycie

koszty uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 20.11.2003 r. informuje: przedstawiony w piśmie stan faktyczny oraz załączone materiały źródłowe stanowią podstawę do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, która upr ...

Fundusz lokuje wolne środki pieniężne w zakup papierów wartościowych: bonów dłużnych, obligacji skarbowych, obligacji przedsiębiorstw oraz bonów skarbowych. Czy przychodem z odpłatnego zbycia w/w papierów wartościowych jest cała kwota wykupu, czy jedynie nadwyżka uzyskana przez Fundusz w stosunku do ceny ich zakupu?.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2004r. (wpłynęło do Urzędu 19.02.2004r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) informuje, jak niżej. Z przedstawionego w piśmie opisu stanu faktycznego wynika, że Fundusz lokuje wolne środki pieniężne w zakup papieró ...

Czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowanie lokali mieszkalnych) przez osoby fizyczne winno być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 7% oraz czy sprzedaż garaży (lokale użytkowe) winno być opodatkowane stawką 22% ?

W odpowiedzi na pismo Państwa Iwony i Marka M. z dnia 14.08.2003 r. przesłane pismem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr I-413/1007/2003 z dnia 20.08.2003 r. (data wpływu 22.08.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowane lokale mieszkalne) przez osoby fizyczne Iwonę i Marka Mirek winno być opodatkowane podatkiem VAT wedłu ...

Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik wykorzystywał środek trwały – samochód dostawczy, który następnie został sprzedany. Wartość początkowa środka trwałego wynosiła 10.000,00 zł, suma odpisów amortyzacyjnych 8.000,00 zł, natomiast środek trwały sprzedano za kwotę 15.000,00 zł. Podatnik zapytuje w jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży tego środka trwałego?

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami t ...

Czy przeniesienie na spółkę cywilną własności rzeczy, będącej wcześniej środkiem trwałym w działalności wspólnika, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?

Rozpoczęcie nowej działalności w formie spółki cywilnej związane jest z uzyskaniem odrębnego Numeru Identyfikacji Podatkowej - innego niż Pana osobisty numer NIP wykorzystywany do indywidualnej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu. Planowana przez Pana spółka cywilna stanowić będzie zatem odrębny podmiot gospodarczy, w ramach której prowadzona działalność może być opodatkowany ...

Czy powstanie, a jeżeli tak, to jaki, obowiązek podatkowy spółdzielni w likwidacji w świetle przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z koniecznością podziału majątku spółdzielni pozostałego po jej likwidacji, dokonanego zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia?

Pismem z dnia 4.02.2004 r. Spółdzielnia „S.” zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższych wyjaśnień: Spółdzielnia w likwidacji w ...

Czy należy zwrócić ulgę z tytułu zakupu działki pod budowę budynku mieszkalnego,z której skorzystano w 1997 r., jeżeli w 2003 r. działka ta została podarowana wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego synowi?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 6.01.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Jak wynika z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego, w 1997 r. nabyli państwo na współwłasność ze synem grunt pod b ...

1. Według jakich zasad należy opodatkować przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i miejsca garażowego? 2. Czy w/w transakcję należy opodatkować podatkiem od towarów i usług 7 % od wkładu budowlanego 22 % od miejsca garażowego oraz czy transakcję należy przeprowadzić przez kasę fiskalną firmy?

Spółka cywilna posiadała wierzytelności od Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nie zapłaconych faktur za sprzedaż towaru. W ramach rozliczenia długu Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała spółce wkłady budowlane od umów o budowę lokalu mieszkalnego na własność oraz miejsca garażowego. Dowód KP został wystawiony na jednego ze wspólników, który w Spółdzielni dokonywał wszelkich formalności. Firma ujęła ...

Sporządzający umowę notariusz – będący płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych – wystąpił z zapytaniem , czy opisana umowa podlega przedmiotowemu podatkowi .

Spółka - w wyniku wykonania zobowiązania wynikającego z zapisu art.9 ustawy o własności lokali – na mocy aktu notarialnego ustanowiła odrębną własność lokalu w budynku wybudowanym na posiadanym gruncie i przeniosła to prawo na drugą stronę umowy wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej. W akcie notarialnym określone zostało wynagrodzenie za wybudowanie i przeniesienie własności lokalu ...

Czy na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw zbycie 100 % udziałów w spółce w terminie do końca kwietnia 2004 r. skutkować będzie utratą przez spółkę zwolnień podatkowych przysługujących na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma F. sp. z o.o. w M. z dnia 19.04.2004 r. (znak: L.Dz.337.04, data wpływu do tut. Urzędu 20.04.2004 r.), o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związk ...

Generowanie strony w 66 ms