Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulepszenie środka trwałego

Wątpliwości Pani dotyczą zakwalifikowania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychodów, a poniesionych w związku z przystosowaniem tego lokalu do prowadzenia w nim restauracji

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 26.09.2003 r. i 28.11.2003 r. (data wpływu 26.09 i 01.12.2003 r.) wyjaśnia co następuje: z przedmiotowych pism oraz z załączonych materiałów źródłowych wynika, ze zawarła Pani wraz ze wspólniczką umowę najmu na lo ...

Dotyczy rozbudowy sieci komputerowej w świetle przepisów art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Podatnika z dnia 21 października 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia, iż zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os ...

Jak należy rozliczyć nakłady poniesione przez spółkę na budowę hurtowni w budynku nie będącym jej własniścią?

W wyniku weryfikacji pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 06.05.2003 r. Nr US.DP-423/16/2003 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej wyżej ...

Dotyczy zaprzestania odpisów amortyzacyjnych z chwilą odstąpienia od umowy dzierżawy na punkt handlowy, w którym zostały przeprowadzone prace adaptacyjne.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 11997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n./ Not. odpowiadając na pismo z dnia 04.01.2004 r. informuje: W skierowanym do tut. organu podatkowego piśmie zwracają się Państwo z zapytaniem dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. W 2003 ...


Spółka jawna zamierza wydzierżawić grunt i wybudować na nim budynek handlowy. Czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10%, przyjmując, że jest to inwestycja w obcym środku trwałym ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywidualn ...

Czy w przypadku straty powstałej w wyniku pożaru środka trwałego nieobjętego ubezpieczeniem kwotę oszacowanej straty można odliczyć od dochodu? Czy w przypadku nieodliczenia straty łączna kwota wydatków nawet przewyższająca kwotę 3.500,00 zł, związana z przywróceniem stanu pierwotnego środka trwałego może być zaliczona w koszty spółki?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynęło żądanie złożone przez „P.” spółka jawna R. ul. K. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowe żądanie dotyczy zaliczenia do kosztów działalności gospodarczej straty powstałej w wyniku pożaru środka trwałego nieobjętego ubezpieczeniem, tj. hali produkcyjnej, ...

Podatnik zamierza zrezygnować z części wynajmowanych lokali a tzw. nakłady na inwestycje w obcym środku trwałym odsprzedać przyszłemu najemcy, czy powyższą czynność należy opodatkować podatkiem VAT czy też traktować jako nie podlegającą opodatkowaniu.

W odpowiedzi na zadane w piśmie z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu 01.12.2003 r.) zapytanie dotyczące interpretacji art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku, stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stwierdza, co następuje. W przedsta ...


Czy wydatki poniesione w związku z wymianą starych okien na nowe, skucia starej wylewki i wylania nowej w budynku magazynowym, stanowiącym środek trwały prowadzanej przez podatnika firmy mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów?

Pismem z dnia 23.01.2004 r. pan Ryszard C. zam. w R. przy ul. B. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. Wyżej wymienione zapytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w grudniu 2003 r., a dotyczących wymiany starych okien na nowe, skucia starej wylewki i wylania no ...

Generowanie strony w 40 ms