Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: eksport (wywóz)

Podatnik dokonał wywozu za granicę części z zamiarem ich naprawy jednak po analizie kosztów tej naprawy spółka postanowiła sprzedać przedmiotowe części. Czy w związku z tym obowiązek podatkowyz tytułu eksportu towarów powstaje w dacie wywozu tych towarów, czy dopiero w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży z zagranicznym kontrahentem.

Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 4 eksportem towarów jest potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3. Zatem nie każdy potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towaru poza granice Polski jest eksportem towaru. Wywóz towaru musi być dokonany w określonym celu. Jeżeli celem wywozu towaru poza granice Pol ...

Podatnik świadczy usługi polegające na umieszczaniu logo firmy zagranicznej na swoich naczepach. Zapłata za usługę jest przekazywana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym w ciągu 90 dni od dnia wykonanej usługi. Efekt wykonanej usługi jest wykorzystany za granicą RP, gdyż kontrahent zagraniczny, dla którego jest świadczona usługa, nie posiada rynku sprzedaży w Polsce. Czy do świadczonej usługi można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%?

Spółka Jawna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na umieszczeniu logo firmy zagranicznej na swoich naczepach. Usługa jest wykonywana na rzecz nierezydenta niebędącego podatnikiem VAT. Zapłata za usługę przekazywana jest na rachunek bankowy Spółki w banku krajowym w ciągu 90 dni od dnia wykonania usługi. Efekt wykonanej usługi wykorzystany jest poza granicami R ...

1. Działania podmiotu gospodarczego podlegające na eksporcie produkowanego przez siebie sprzętu komputerowego(z zastosowaniem obowiązującej w eksporcie 0% stawki podatku VAT) za granicę w celu uzyskania finalnego zwolnienia przedmiotowego tych towarów przy ponownym ich przywozie określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie można kwalifikować jako działania mającego na celu obejście prawa podatkowego. 2. Decyzje organów podatkowych odmawiające stronie prawa do zastosowania 0% stawki VAT przy legalnym eksporcie produkowanego przez nią sprzęty komputerowego za granicę wydane zostały z naruszeniem przepisów art. 18 ust. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przez nieuzasadnioną ocenę działań podejmowanych przez stronę skarżącego jako mających na celu obejście przepisów prawa podatkowego w sytuacji wyraźnie przedmiotowego charakteru zwolnienia określonego tym przepisem. 3. Nie można znaleźć jakichkolwiek racjonalnych argumentów usprawiedliwiających zwolnienie od podatku jedynie towarów importowanych, wyprodukowanych za granicą przy jednoczesnym wykluczeniu takiego zwolnienia przy imporcie identycznych rodzajowo towarów wyprodukowanych w Polsce. Oznaczałoby to bowiem, że korzystanie z określonego przywileju podatkowego uzależnione jest nie tyle od spełnienia obiektywnych przesłanek określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym prawnopodatkowego stanu faktycznego (import określonej kategorii towarów dla określonej kategorii podmiotów i określonych celów), lecz od arbitralnego i nie znajdującego oparcia w przepisach ustawy kryterium kraju pochodzenia towaru.

Decyzjami z dnia 3 kwietnia 2002 r. o nr od OZ/NS-PP/4403/104/02 do OZ/NS-PP/4408/117/02, Izba Skarbowa w Krakowie - Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu utrzymała w mocy zakwestionowane w odwołaniach pełnomocnika X. uprzednio (...)(...) decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od listopada ...

sprawie ustalenia przychodu należnego przy wykonaniu świadczenia na eksport

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. w sprawie ustalenia przychodu należnego przy wykonaniu świadczenia na eksport, wyjaśnia: Art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 20 ...

Jaka jest data powstania przychodu w sytuacji, gdy fakturę eksportową wystawiono w grudniu 2003 r., a potwierdzenie przez organ celny wywozu przedmiotu eksportu na dokumencie SAD nastąpło w styczniu 2004 r.

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) udziela interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w związku z pisemnym zapytaniem podatnika. Wnoszący przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: Spółka wystawiła fakturę VAT eksportową ...

Którą z dat należy przyjąć za datę powstania przychodu należnego w przypadku sprzedaży na eksport dokonanej w grudniu 2003 r.: - czy datę ostatecznej odprawy celnej SAD 1 (data na dokumencie - 31.12.2003 r.), - czy datę kontroli celnej VAT, tj. datę przekroczenia granicy RP (data na odwrotnej stronie dokumnetu SAD - 3.01.2004 r.)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.01.2004 r. (data wpływu 26.01.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z zapisem art. 12 ust. 3b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho ...

1. W którym momencie powstaje przychód z tytułu sprzedaży złomu na eksport, jeżeli w grudniu 2003 r. towar został załadowany na wagony i wysłany do odbiorcy, faktura została wystawiona w grudniu 2003 r., natomiast wywóz towaru za granicę zgodnie z dokumentem odprawy celnej SAD miał miejsce w 2004 r.? 2. Czy towar będący przedmiotem tej transakcji należy objąć remanentem na koniec 2003 r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. dotyczące momentu powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku eksportu: Jak wynika wniosku, firma ...

uzupełnić

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.2004 r. (znak: HO/10/2004) w sprawie udzielenia przez tut. Urząd informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia jak niżej: Zgodnie z art. 12 ust. 3b ustawy z dnia 15.02.199 ...

Czy prawidłowe jest wykazanie w rozliczeniu za czerwiec wartości sprzedaży eksportowej dokonanej w maju, a wynikającej z decyzji urzędu celnego wydanej w przedmiocie korekty dokumentów dotyczących sprzedaży eksportowej, otrzymanej przed sporządzeniem deklaracji za czerwiec?

W myśl art. 18 ust. 4, 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) — stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany m-c otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli warunek, o którym mowa w ...

Podatnik zawarł umowę z kontrahentem polskim, podatnikiem podatku VAT na demontaż maszyn i urządzeń na terenie Niemiec. Maszyny zostały zakupione w wyniku likwidacji zakładu pracy na terenie Niemiec. Wobec tego w celu ich sprowadzenia niezbędny jest demontaż poza granicami Polski. W związku z tym, że prace demontażu będą wykonywane poza granicami kraju, czy ma zastosowanie stawka podatku VAT 0 %. Proszę o wyjaśnienie. Moim zdaniem mam prawo do zastosowania stawki 0 %.

W trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 8.04.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz ...

Generowanie strony w 5 ms