Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: premia

1) Czy sprzedaż przez spółkę w częściach, wszystkich składników majątkowych Zakładu (jej jednostki produkcyjnej, nie sporządzającej samodzielnie bilansu) jest sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa? 2) Czy sprzedaż po 1.01.2004 r. węzła betoniarskiego, należącego do Zakładu, na którego wydatek spółka uwzględniła w uldze inwestycyjnej 1999 r. i premii inwestycyjnej 2000 r. spowoduje utratę praw do tych odliczeń?

1) Zgodnie z obowiązującym, w czasie realizacji umowy sprzedaży przez Spółkę części przedsiębiorstwa - Zakładu, przepisem art. 4a pkt 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm), stanowiącym, dla potrzeb podatku dochodowego, definicję pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w is ...

Do jakiego okresu należy zaksięgować dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych notę księgową, dotyczacą uzyskania premii pieniężnej?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Panów wniosku z dnia 22.02.2004r. (data wpływu 23.01.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wspólników dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ...

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem: czy udzielane odbiorcy miesięczne rabaty potransakcyjne z tytułu marketingu i optymalizacji zamówień i dostaw oraz roczne z tytułu wypracowania odpowiednich obrotów można uznać za premię nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i dokumentować notą uznaniową. Zdaniem wnioskodawcy nie jest to czynność opodatkowana podatkiem VAT i dlatego powinna być udokumentowana notą uznaniową.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2004r. uzupełnione w dniu 11.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawą opod ...

Firma X SP. z o.o. zgodnie z zawartą umową o współpracy udziela bonusu uznaniowego - premii specjalnej odbiorcy za obrót netto. Pytanie brzmi: „Czy koszt taki można uznać w pełni za koszt uzyskania przychodu?.”

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 stycznia 2004 r., a otrzymanego przez tutejszy Urząd w dniu 13 lutego 2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób ...

Otrzymanie premii pieniężnej z tytułu przekroczenia określonego limitu zakupów w świetle ustawy o VAT

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Państwa zapytaniem: pismo z dnia 07.07.2003 r.: - czy otrzymana od kontrahenta premia pieniężna (bonus) z tytułu przekroczenia określonego limitu zakupów może być traktowana jako rabat? informuje, jak niżej: Zgodnie z art. 1 ...

W jaki sposób należy opodatkować premie specjalne (pieniężne) otrzymywane od dostawców za wykonany plan i terminowe płatności?

Termin „premia specjalna” (bonus) nie został zdefiniowany w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W doktrynie oraz w praktyce gospodarczej przez premię specjalną (bonus) rozumie się nagrodę pienię ...


Czy otrzymane kwoty z tytułu premii prywatyzacyjnej nie opodatkowane przez firmę niemiecką należy opodatkować i w jaki sposób?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2004r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje: Z uwagi na fakt, iż wypłata premii prywatyzacyjnej dokonana została ze ...

Czy otrzymanie premii pieniężnej od odbiorcy usług polega ustawie o podatku VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.06.2003 r. dot. podatku od towarów i usług Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że bonus uzyskany przy realizacji jednej transakcji jest ściśle związany z tą transakcją, a więc jest elementem ceny przedmiotu transakcji - traktowa ...

Przychód z tytułu premii pieniężnej uzyskanej na podstawie noty uznaniowej wystawionej 31.12.2003 r., w sytuacji, gdy strony ustaliły, że zapłata nastąpi poprzez wzajemne potrącenie (kompensatę) należności w terminie 14 dni od wystawienia noty

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.03.2004 r. (data wpływu do LUS 8.03.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku doc ...

Generowanie strony w 12 ms