Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ciężar dowodu

Przepis art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie stanowi podstawy domniemania prawdziwości faktury.

Izba Skarbowa we Wrocławiu decyzją z dnia 12 kwietnia 1999 r. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego W.-X. z dnia 20 grudnia 1998 r., którą określono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę za wrzesień 1995 r. Organy podatkowe obu instancji uznały, że udokumentowana fakturą z dnia 30 września 1995 r. usługa marketingowa i pra ...

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, które ponoszę podwyższając swoje kwalifikacje medyczne, jeżeli jestem lekarzem, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym na podstawie kontraktu lekarskiego i w związku z tym zatrudnieniem jestem opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad księgowania wydatków poniesionych na podwyższanie kwalifikacji medycznych w prowad ...

Czy koszty wykonywanych analiz, koszty usług doradczych, konsultacyjnych, i inne koszty związane z programem restrukturyzacji i konsolidacji podsektora dystrybucji dotyczące tworzenia grupy L-6 stanowią koszty uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego przeniesienia.

W świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Sformułowanie powołanego przepisu sprawia, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, poniesione w celu uzysk ...

Czy zakup nawozu końskiego od rolnika, udokumentowany dowodem zastępczym i od osoby fizycznej posiadającej konia nie prowadzącej działalności gospodarczej, udokumentowany umową cywilno-prawną, będzie uznany za koszt uzyskania przychodu w świetle podatku dochodowego od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 13.02.2004 r. o interpretację, informuje, iż w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami ...Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy paragon, nie posiadający nazwy i adresu odbiorcy, ale uzupełniony o pozostałe zapisy osób zatwierdzających, wymagane przez art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (m. in. podpisy potwierdzające sprawdzenie dokumentu pod kontem formalnym i rachunkowym, opis rodzaju kosztu i jego przeznaczenie, przeliczenie waluty obcej na walutę polską), stanowi podstawę zaliczenia w koszty uzyskania przychodu?

W dniu 18.04.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik – w związku z odbywanymi przez pracowników podróżami służbowymi poza granicę Polski – posiada paragony dokumentujące m. in. zakup paliwa. Paragony te – wystawione w ...

Czy wydatek związany z opłatą nauki w Podyplomowym Studium Zarządzania Logistycznego będzie stanowił koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosk ...

Czy w przypadku nabycia akcji innej spółki koszty Podatnika: "due diligence", "success fee", koszty doradztwa finansowego, usług prawnych i doradczych stanowią kup w momencie poniesienia? Czy zapłacona cena akcji i inne koszty bezpośrednio związane z zakupem (opłaty: notarialna i skarbowa, prowizja biura maklerskiego) będą kup w momencie sprzedaży akcji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...


Generowanie strony w 48 ms