Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga inwestycyjna

1) Czy sprzedaż przez spółkę w częściach, wszystkich składników majątkowych Zakładu (jej jednostki produkcyjnej, nie sporządzającej samodzielnie bilansu) jest sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa? 2) Czy sprzedaż po 1.01.2004 r. węzła betoniarskiego, należącego do Zakładu, na którego wydatek spółka uwzględniła w uldze inwestycyjnej 1999 r. i premii inwestycyjnej 2000 r. spowoduje utratę praw do tych odliczeń?

1) Zgodnie z obowiązującym, w czasie realizacji umowy sprzedaży przez Spółkę części przedsiębiorstwa - Zakładu, przepisem art. 4a pkt 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm), stanowiącym, dla potrzeb podatku dochodowego, definicję pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w is ...

Do końca 2000 r. podatnik korzystał z ulgi inwestycyjnej i przysługującej premii inwestycyjnej. Czy darując przedsiębiorstwo synowi po upływie trzech lat tj. po 31.12.2003 r. nie utraci prawa do tego odpisu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2004 r. informuje, że: poruszony problem regulują przepisy art. 26 a ust. 21 i 22 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze ...

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle pismem z dnia 10.02.2004 r. (znak: PD-415/4/04) informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy stanowiącej odpowiedź na złożone przez państwa pismem z dnia 1 ...

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 13.11.2003 r. uzupełnione w dniu 28.11.2003 r. w sprawie tzw. „ulgi odsetkowej” w podatku dochodowym od osób fizycznych informuje: Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od os ...

Z tytułu zakupu środków transportu spółka skorzystała z ulgi i premij inwestycyjnej na podstawie art. 26a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wątpliwości budzi przepis dotyczący ewentualnej utraty tej ulgi i premii.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 930 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.02.2004 r. wyjaśnia co następuje: ze stanu faktycznego przedstawionego w Państwa piśmie wynika, że z tytułu zakupu środków transportu spółka skorzystała z ulgi i premij inwestycyjnej na podstawie art. 26a us ...


Podatnik planuje na dzień 1 stycznia 2005 roku przekształcenie swojego przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), w której większościowym wspólnikiem będzie on sam natomiast pozostałą część udziałów obejmą członkowie rodziny.Przekształcenie ma polegać na wniesieniu całego dotychczasowego przedsiębiorstwa aportem do nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy tego typu przekształcenie spowoduje utratę prawa do odliczeń wydatków inwestycyjnych zgodnie z art. 26 a ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 17.05.2004r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od ...

W roku 2000 wspólnicy spółki cywilnej skorzystali z uprawnień wynikających z przepisów art. 26a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm./ zwanej dalej „u.p.d.f.”, w obowiązującym wówczas brzmieniu, w związku z nabyciem środka trwałego. W roku 2002 ta spółka cywilna przekształcona została w spółkę jawną stosownie do art. 26 § 4 oraz art. 551 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych /Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037, ze zm./, zwanej dalej „K.s.h.”. We wrześniu 2003 roku ta spółka jawna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wstępując w myśl art. 553 § 1 i 2 K.s.h. w prawa i obowiązki spółki przekształconej. Dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej, a później spółki jawnej, stali się jedynymi wspólnikami wymienionej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W październiku 2003r. Spółka z o.o. sprzedała wspomniany środek trwały, co spowodowało utratę prawa do ulgi inwestycyjnej, z której skorzystano w związku z nabyciem tej rzeczy. Podatnik wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na pytanie, na którym z wymienionych podmiotów ciążą obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego wynikające z faktu utraty prawa do wspomnianej ulgi inwestycyjnej.

Zgodnie z art. 26a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ prawo do odliczeń przysługuje osobom fizycznym, których dochody są ustalone na podstawie księgi i opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art.27: prowadzących działalność wymienioną w art. 10 ust. 1 pkt. 3 i 4, we własnym imieniu i n ...

Czy w przypadku zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej z prowadzonej wyłącznie przez małzonka na działalność prowadzona w formie spólki cywilnej małzonków tracę prawo do ulgi inwestycyjnej nabytej na podstawie art. 26a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm)?

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w ramach działalności prowadzonej dotychczas wyłącznie na imię męża wykorzystano prawo do ulgi inwestycyjnej na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz.176 ze zm. ) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r. oraz na mocy przepisów przejściowych - art ...

dot. możliwości korzystania z przyznanej ulgi podatkowej na podstawie rozporządzenia z dnia 17.12.1984 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 60, poz. 307) w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej (wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej).

Z treści Pana pisma wynika, że: #61623; odlicza Pan od podatku kwoty przysługującej ulgi z tytułu inwestycji, #61623; zamierza Pan wnieść aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w tym składniki majątku, których nabycie spowodowało uzyskanie prawa do ulgi /produkcja płytek gresowych/, do spółki kapitałowej, #61623; równocześnie, w dalszym ciągu, prowadzić będzie Pan pozarolniczą działalność go ...

Generowanie strony w 10 ms