Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitał zakładowy

Dotyczy: 1) prawidłowości odnotowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrotu zaliczki dla właściciela za zakupione materiały, 2) czy poczynione zakupy przez Prezesa na rzecz Spółki należy traktować jako pożyczkę, jeśli tak to jakie Spółka powinna dokonać poczynania, 3) czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych podatek naliczony VAT, w stosunku do którego Spółka utraciła prawo do obniżenia podatku należnego.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z o.o. zawarte w piśmie z dnia 30 lipca 2003 r. (wpływ do US: 4 sierpnia 2003 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 sierpnia 2003 r. oraz pismem z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego: 1) prawidłowości odnotowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrotu zaliczki dla właściciela za zakupione materiały, 2) czy poczyni ...

Czy w świetle art. 16 pkt 1 lit. 63 d i 64 ustay z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych można uznac za koszt uzyskania przychodu wartość środków ( niskocennych) oraz wartości niematerialnych i prawnych know-how przyjetych od wspólnika na podwyższenia kapitału zakładowego ( aport niepieniężny).

Pismem z dnia 22 stycznia 2004r. nr n / Znak : Ton / 96 / 03 spółka wniosła o wyjaśnienie, czy w świetle art. 16 pkt 1 lit. 63 d i 64 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych można uznać za koszty uzyskania przychodu wartość środków (niskocennych) oraz wartości niematerialnych i prawnych know-how przyjętych od wspólnika na podwyższenie kapitału zakładowego ( aport niep ...

- w sprawie naliczania odpisów amortyzacyjnych od wniesionego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki – prawa dzierżawy nieruchomości.

Odpowiadając na pismo z dnia 27.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r.) w sprawie naliczania odpisów amortyzacyjnych od wniesionego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki – prawa dzierżawy nieruchomości – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 , poz. 926 z ...

Czy występuje obowiązek podatkowy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego utoworzonego z nadwyżki cen emisyjnych nad wartością nominalną akcji (agio emisyjne).

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz ...


Czy przekazanie środków z kapitału rezerwowego na kapitał zakładowy będzie wywierało skutki podatkowe dla akcjonariuszy Spółki?

Spółka akcyjna – stosownie do postanowień art. 308 par. 1 Kodeksu spółek handlowych – zobowiązana jest do podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 500.000 zł. Podwyższenia tego Spółka zamierza dokonać ze środków własnych zgromadzonych w latach ubiegłych na kapitale rezerwowym, podwyższając jednocześnie wartość nominalną istniejących akcji. Stan prawny: Zgodnie z treścią art. 44 ...

Czy od przychodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% czy 15% uzyskanego przychodu w przypadku gdy: -uchwała zgromadzenia wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego podjęta została dnia .12.2003 r. -podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło postanowieniem Sądu Rejestrowego o dokonaniu wpisu z dnia 27.01.2004 r.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce mającej osobowość prawną. W świetle przepisu art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ...

Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z kapitału zapasowego opodatkowane jest 19 % podatkiem ryczałtowym?

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki ...

Czy notariusz jest obowiązany do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14 a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dn. 12 maja 2004 r. (data wpływu 13 maja 2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 08.06.2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego podatnik zamierza po raz trzeci doko ...

Czy przy spisywaniu aktu notarialnego zawierającego zmianę umowy Spółki polegającą na kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego, notariusz winien pomniejszyć należny podatek od czynności cywilnoprawnych o pobraną wcześniej opłatę skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 08.07.2004 r. (data wpływu-12.07.2004r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Spółka w 1998 i 2001 r. podjęła uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w formie ...

Generowanie strony w 2 ms