Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kodeks spółek handlowych

Dotyczy: 1) prawidłowości odnotowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrotu zaliczki dla właściciela za zakupione materiały, 2) czy poczynione zakupy przez Prezesa na rzecz Spółki należy traktować jako pożyczkę, jeśli tak to jakie Spółka powinna dokonać poczynania, 3) czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych podatek naliczony VAT, w stosunku do którego Spółka utraciła prawo do obniżenia podatku należnego.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z o.o. zawarte w piśmie z dnia 30 lipca 2003 r. (wpływ do US: 4 sierpnia 2003 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 sierpnia 2003 r. oraz pismem z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego: 1) prawidłowości odnotowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrotu zaliczki dla właściciela za zakupione materiały, 2) czy poczyni ...


Zapytanie dotyczy wymogów rejestracyjnych dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany nieprawidłowej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej pismem z dnia 5 lutego 2004 r. nr PD-II/423/US/1/04 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu, w części dotyczącej wymogów rejestracyjnych d ...

Czy w związku z opóźnieniem wypłaty dywidendy spółka uzyskała przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeńCzy wielkość tego przychodu należałoby określić według oprocentowania lokaty banku wiodącego

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia: Wg stanu faktycznego przedstawionego w piśmie Zgromadzenie Wspólników spółki postanowiło podzielić zysk przeznac ...

Czy pokrycie strat kapitałem zapasowym, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z postanowieniami art. 191 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 ze zm.) - wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art 192-197. Z powyższego zatem wynika, iż umowa ...


Czy dokonano prawidłowego rozliczenia dokumentów na dzień połączenia Spółek tj. na dzień dokonania wpisu tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzając za okres od daty wpisu do daty uzyskania informacji o tym wpisie przez podmiot przejmujący: - korekty faktur wystawionych w tym okresie przez łączące się spółki (korekty zostaną ujęte w rozliczeniu podatku VAT za luty 2004 r., - noty korygujące dla nabywców towarów, którzy otrzymali paragony fiskalne od spółki przejmowanej, w których dokonano zmiany danych sprzedawcy.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 12.02.2004 r. Spółka z o.o. „ABC" zwróciła się z zapy ...

Czy nabycie udziałów za wynagrodzenie w trybie art. 199 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych przez Spółkę w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa -Ursynów działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywiln ...

Czy wynagrodzenie członka zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

"S." z o.o. (zwana dalej Spółką) zwróciła się z pismem z dnia 21.05.2004 roku (data wpływu 25.05.2004r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego – o udzielenie informacji w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia członka zarządu, będącego jednocześnie kierownikiem jednostki. Spółka stanęła na stanowisku, iż wynagrodzenie członka zarządu nie podlega podatkowi VAT? Działając w oparci ...

Wspólnicy spółki z o. o. zamierzają zgodnie z art. 528 i nast. k.s.h. dokonać jej podziałupoprzez wydzielenie i przeniesienie do nowo zawiązanej spółki z o. o. część majątku spółkidzielonej, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa przy czym spółka dzielona niezostanie wykreślona z właściwego rejestru. W związku z powyższym zamierzająca dokonać podziału Spółka prosi owyjaśnienie czy z tytułu tego wydzielenia i przeniesienia majątku, po stronie spółki dzielonej i nowo utworzonej powstaną zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie zawierają regulacji odnoszących się bezpośrednio do opisanej wyżej czynnościpodziału osoby prawnej. O skutkach takiego podziału mowa jest m. in. w art. 93c ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, jednakże w zakresie podatku od towarów i usług przepis ten wyjaśnia jedynie, kto wskutek podz ...

Generowanie strony w 7 ms