Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności egzekucyjne

Zapytanie spółki z o.o. - - czy w przypadku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego w upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki nabywca odpowiada za długi upadłego zabezpieczone hipoteką, - czy z chwilą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje możliwość odstąpienia od egzekwowania należności objętych hipoteką?

W odpowiedzi na zapytanie spółki z o.o. - - czy w przypadku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego w upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki nabywca odpowiada za długi upadłego zabezpieczone hipoteką, - czy z chwilą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje możliwość odstąpienia od egzekwowania należności objętych hipoteką? Urząd Skarbowy w Nysie działając na podsta ...

Czy komornik sądowy jest płatnikiem podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym?

dotyczy: zapytania z dnia 03.05.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej - czy komornik sądowy jest płatnikiem podatku od towarów i usług od sprzedaży nieruchomości (budynku) w postępowaniu egzekucyjnym. Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Z przepisu art. ...

W rozpoznawanej sprawie, jak trafnie stwierdził Sąd pierwszej instancji, organ egzekucyjny nie dokonał zajęcia wynagrodzenia, świadczeń z ubezpieczeń społecznych (...) a wobec tego nie mógł doręczyć dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu. Innymi słowy, organ egzekucyjny w rozpatrywanej sprawie nie zastosował środka egzekucyjnego a to oznacza, że nie przysługuje mu opłata manipulacyjna.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 października 2003 r. (sygn. akt SA/Sz 3027/01) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie rozpoznając zażalenie Z Oddział w Gdańsku na postanowienie Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 13 listopada 2001 r. w przedmiocie kosztów egzekucyjnych uchylił zaskarżone postanowienie. Sąd wyjaśnił, iż zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra ...

Jeżeli czynności egzekucyjne przerywające bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego miały miejsce pod rządami ustawy o zobowiązaniach podatkowych, to skutki tych czynności w postaci przerwania biegu przedawnienia i powodujące, że zaczął on biec na nowo, oceniane muszą być na podstawie obowiązujących w tym czasie przepisów prawa materialnego, zawartych w art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26.03.2004 r. sygn. akt I SA/Lu 591/03 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie oddalił skargę Witolda P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13.10.2003 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Dyrektor Izby Skarbowej powyższym postanowieniem utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Ska ...

Czy nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w postępowaniu egzekucyjnym korzysta z wyłączenia przewidzianego w art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i ustalenie strony dokonującej sprzedaży?

Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego (...) działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216, art. 217, art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – uznaje Pana stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2005r., (uzupełnionym w dniu 26 kwietnia 2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do za ...

Czy komornik sądowy obowiązany jest do obliczenia i poboru podatku VAT, czy też obowiązek ten spoczywa na sądzie, jako organie egzekucyjnym? Jeżeli za organ egzekucyjny obowiązany do naliczenia i poboru podatku VAT zostanie uznany komornik sądowy proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1)Który z etapów egzekucji z nieruchomości skutkuje powstaniem czynności opodatkowanej podatkiem VAT? 2)Jak kształtuje się odpowiedzialność komornika jako organu egzekucyjnego za nie odprowadzenie podatku lub jego nieterminowe odprowadzenie, jeśli sąd jako organ egzekucyjny nie powiadomi komornika o terminie uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu i nie przekaże w terminie środków na opłacenie podatku VAT? 3)Jeśli w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego ze względu na brak kontaktu z dłużnikiem lub nie udzielenie przez niego żądanych informacji nie można ustalić danych umożliwiających ustalenie czy nieruchomość podlega podatkowi VAT, należy czy też nie należy naliczać podatku VAT? 4)Jeśli jest kontakt z dłużnikiem, to czy dla ustalenia czy obowiązek podatkowy występuje wystarczy samo oświadczenie dłużnika, który jest za nie odpowiedzialny (zwalnia odpowiedzialności komornika) czy też komornik ma dokonywać ustalenia z urzędu. Jeżeli z urzędu to jaki zakres czynności należy uznać za wystarczający do uznania przez US czy komornik dokonał wszystkich koniecznych czynności zwalniających go od odpowiedzialności?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożonym w Urzędzie Skarbowym w dniu 19.06.2006 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Dotyczy obowiązku wystwienia przez komornika sądowego faktury w przypadku sprzedaży w drodze przysądzenia własności przez sąd.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 15.02.2007 r. Spółka z o. o. nabyła nieruchomość w drodze egzekucji komorniczej przeprowadzonej przez Komornika Rewiru przy Sądzie Rejonowym . Przybicie własności nastąpiło w dniu 3 grudnia 2003 r., a jej przysądzenie w dniu 1 kwietnia 2004 r. Spółka uiściła za przedmiotową nieruchomość cenę w wysokości 670.00,00 zł i nie o ...


Dostawa przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż dłużnik nie posiada statusu podatnika podatku od towarów i usług. Zatem również Wnioskodawca nie ma obowiązku obliczania i odprowadzenia podatku od towarów i usług od sprzedaży tej nieruchomości w drodze licytacji publicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Komornik sądowy nie jest płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości, bowiem dostawa realizowana przez dłużnika nie podlegałaby opodatkowaniu. Komornik nie jest zatem zobowiązany do obliczenia i uiszczenia podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 9 ms