Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie egzekucyjne

Zapytanie spółki z o.o. - - czy w przypadku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego w upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki nabywca odpowiada za długi upadłego zabezpieczone hipoteką, - czy z chwilą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje możliwość odstąpienia od egzekwowania należności objętych hipoteką?

W odpowiedzi na zapytanie spółki z o.o. - - czy w przypadku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego w upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki nabywca odpowiada za długi upadłego zabezpieczone hipoteką, - czy z chwilą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje możliwość odstąpienia od egzekwowania należności objętych hipoteką? Urząd Skarbowy w Nysie działając na podsta ...

Czy wartość odpisów aktualizujących wartość należności utworzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ewidencjonowanych pozabilansowo, które to należności zostały uprzednio zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o p.d.o.p. zaliczone do przychodów należnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 16.03.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 25.03.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 26 lit.a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od os ...

Czy odszkodowanie otrzymane w postępowaniu egzekucyjnym od dłużnika jest wolne od podatku?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 6.04.2004 r. zapytania odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym odszkodowania otrzymanego w postępowaniu egzekucyjnym od dłużnika P. spółka z o.o w K. w likwidacji poprzez komornika sądowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia, co ...

Czy odszkodowanie otrzymane w postępowaniu egzekucyjnym od dłużnika poprzez komornika sądowego jest wolne od podatku?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 25.03.2004 r. zapytania odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym odszkodowania otrzymanego w postępowaniu egzekucyjnym od dłużnika poprzez komornika sądowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego w z ...

Czy sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w ramach postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zapytanie złożył komornik sądowy.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie opisanej w zapytaniu z dnia 15.09.2004 roku (uzupełnionego dnia 15.10.2004 r.) znak I KM 357/01 oraz z dnia 15.10.2004 roku znak I Km 747/01 , I Km 426/00 . Informacji udzielono na podstawie art. 14 a §1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 137, poz. 926 z 1997 roku z późn. ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym ?

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urządu Skarbowego Łódź – Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 3.11.2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 2 pkt. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzeku ...

Stan faktyczny dotyczy: wydawania zaświadczeń dla pracowników - o wysokości składek ZUS odprowadzonych przez zakład pracy, od wynagrodzeń wypłaconych przez komornika w 2004 r., jeśli ten wystawił informację PIT-8C. Wniosek został uzupełniony w dniu 17 lutego 2005 r.. Jak wynika z przedstawionego w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego, komornik sądowy po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego wypłacił w 2004 r. pracownikom w/w. Szpitala, wynagrodzenie ze stosunku pracy tzw. ,,203" i ,,313" za 2001 i 2002 r. Powyższe wynagrodzenie zawierało składki na ubezpieczenie społeczne, a ponieważ - zdaniem Szpitala - zakład pracy jako płatnik powinien przekazać kwoty składek do ZUS. Dyrekcja Szpitala w X zaproponowała kompensatę kolejnych wypłaconych rat ,,313", z zaległością z tytułu składek ZUS. Ponieważ pracownicy nie dokonują wpłat gotówkowych do kasy, nie posiadają dowodów wpłat zaopatrzonych w stempel bankowy, które to honorowane są przez Urzędy Skarbowe. Stanowisko podatnika Zaświadczenie wystawione pracownikowi, zawierające imię i nazwisko, PESEL, adres, kwotę składki ZUS jaką pracownik musi wpłacić do zakładu pracy stwierdzające, że pracownik dokonał tej wpłaty - może stanowić dokument honorowany przez Urząd Skarbowy, w toku kontroli zeznania podatkowego jeżeli komornik wystawił informację PIT -8C.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w X, zawarte we wniosku z dnia 13 stycznia 2004 r., a sprecyzowane w piśmie z dnia 17.02. 2005 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie ...

Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć w przypadku sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym gruntu ornego z budynkiem przeznaczonym na cele mieszkaniowe, nabytym przez dłużnika w 1998 r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23.02.2005 r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie ...

Na podstawie postanowienia nabyłam nieruchomość w drodze przysądzenia własności nieruchomości - po rozpoznaniu sprawy o egzekucję z nieruchomości. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy nabycie nieruchomości w powyższym trybie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Według mojej opinii powyższe nabycie nieruchomości wolne jest od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14 b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2005r. (wpłynął do Urzędu Skarbowego w dniu 12.04.2005r.) o udzielenie interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia własno ...

Czy objęte są podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez zarządcę?

Ustalając następstwa, w podatku od towarów i usług, wykonania czynności przez zarządcę powołanego na podstawie art. 1062 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 43, poz. 296 ze zm.) należy mięć na uwadze przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem VAT podlega ...

Generowanie strony w 4 ms