Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: upadłość

Zapytanie spółki z o.o. - - czy w przypadku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego w upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki nabywca odpowiada za długi upadłego zabezpieczone hipoteką, - czy z chwilą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje możliwość odstąpienia od egzekwowania należności objętych hipoteką?

W odpowiedzi na zapytanie spółki z o.o. - - czy w przypadku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego w upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki nabywca odpowiada za długi upadłego zabezpieczone hipoteką, - czy z chwilą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje możliwość odstąpienia od egzekwowania należności objętych hipoteką? Urząd Skarbowy w Nysie działając na podsta ...

Czy zgodnie z art. 16 pkt. 26a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie mogła odpisać w koszty podatkowe kwotę należności netto wynikających z faktur sprzedaży (Spółka wykonała usługi dla podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (wpływ 12.12.2003 r.) skierowane w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 26a Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnyc ...

Czy sprzedaż przedsiebiorstwa będącego w upadłosci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zakresem sprzedaży objęte są jedynie aktywa przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłosci. W skład sprzedaży nie wchodzą pasywa, gyż zgodnie z art. 113 § 2 prawa upadłościowego nabywca przedsiębiorstwa nie odpowiada za długi upadłego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 11 poz. 50 z późn. zm.) sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu ( oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans nie podlega przepisom tej ustawy.Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) przedsiębiorstwem jest zespół składn ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym bank ma prawo żądać od Syndyka masy upadłościowej faktury za przekazane przedmioty zastawu i przewłaszczenia z masy upadłościowej (kto jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT – Syndyk czy kredytobiorca) ?

Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz inne czynności zrównane ze sprzedażą. Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu bankowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje w momenc ...

Czy w związku z ogłoszeniem upadłości spółki, w której akcjonariuszami są m.in. „nierezydenci” w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, posiadający powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu powstaje obowiązek zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że „G” S. A. w upadłości jest spółką, w ...

Spółka w upadłości zobowiązana jest nieodpłatnie przekazać na rzecz Gminy, znajdującą się w ewidencji środków trwałych, nieruchomość wniesioną do Spółki jako aport rzeczowy. Zapytanie: czy nie umorzona wartość nieruchomości jest kosztem uzyskania przychodów dla przekazującego w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Działając na podstawie przepisu art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 167, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w indywidualne ...

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej zwrócił się z następującym zapytaniem : 1. czy w razie zaliczenia, na poczet cen kupna lokalu, kwot określonych w planie podziału masy upadłości, wpłaconych przez członków spółdzielni przed 01.01.2002 r. ma zastosowanie przepis § 69 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) ? 2. czy realizując umowę sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz opisanej grupy spółdzielców, zobowiązany będzie do naliczenia 7 % stawki podatku od towarów i usług tak jak to czynił będzie dla osób dokonujących zakupu w systemie deweloperskim (bez przystąpienia do spółdzielni) ? 3. czy sprzedaż objęta aktem notarialnym wymaga wystawienia faktury VAT na pełną wartość umowy, w tym zapłaty ceny dokonanej jako wniesienie wkładu budowlanego w latach 1999 r., 2000 r., 2001 r., kiedy spółdzielnia nie była jeszcze płatnikiem podatku ? 4. czy syndyk zarządzający majątkiem upadłej spółdzielni i prowadzący działalność gospodarczą upadłego na podstawie postanowienia sądu po zgłoszeniu obowiązku podatkowego jest w świetle przepisów podatkowych tym samym podmiotem gospodarczym ?

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku zapytania podatnika będziemy mieli do czynienia z dwoma rożnymi przypadkami. Wszystko zależy od statusu prawnego spółdzielcy. Rozróżnić należy dwie kwestie. Spółdzielców, którym dopiero spółdzielnia buduje lub wybudowała lokale mieszkalne i tych, którzy są członkiem spółdzielni i nabyli już określone prawa. W drugim przypadku, gdy osoba jest członkiem spółdziel ...

czy sprzedaż majątku spółdzielni znajdujacej się w upadłości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm. ) nie przewiduje się zwolnienia czynności wykonywanych przez syndyka zarządzającego majątkiem upadłego – nie przewiduje się zwolnienia od podatku ze względu na podmiot, który czynności opodatkowanych dokonuje. Odrębnym zagadnieniem jest zwolnienie przedmiotowe zawart ...

Czy sprzedaż majątku spółdzielni mieszkaniowej w upadłości korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art.17 ust.1 pkt 4f - środki ze sprzedaży majątku spółdzielni zostaną przeznaczone na spłacenie wierzycieli i przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia z dnia 24 października 1934r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991r., Nr 118, poz. 512 z późn. zm.) upadły zobowiązany jest wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek. W myśl art. 90 wymienionego rozporządzenia syndyk obejmuje z samego prawa majątek upadłego, zarządza tym majątkiem i przeprowadza jego likwidację. Prawo upadłościowe w art. 112 stanowi, że lik ...

Czy z chwilą ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa państwowego, obowiązują je nadal przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzoru i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, w związku z pismem z dnia 7 kwietnia 2004 r. złożonym w Urzędzie w dniu 8 kwietnia 2004 r. po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, działając na podstawie przepisów art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) i ...

Generowanie strony w 6 ms