Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wspólnota mieszkaniowa

Powołując się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23.12.2003 r. nr PP1-811/912/03/JW, Wspólnota zwraca się z zapytaniem czy w związku z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie, Wspólnota winna od miesiąca stycznia 2004 r. zaprzestać rozliczania się z podatku VAT i składania deklaracji dla podatku od towarów i usług.

W związku z pismem Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 28.01.2004 (data wpływu do tut. organu podatkowego) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje ...

Czy rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody przez wspólnotę mieszkaniową i obciążenie poszczególnych właścicieli lokali w/w kosztami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2004 r. Wspólnota zwróciła się z zapytaniem: czy rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody przez wspólnotę i obciążenie poszczególnych właścicieli lokali w/w kosztami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Podstawą prawną funkcjonowania ...

Czy zaliczki wpłacane przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną są dla Wspólnoty Mieszkaniowej czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy opłaty pobierane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego występujących w imieniu gminy na podstawie umowy o zarządzanie, od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy jest czynnością zwolnioną od opodatkowania podatkiem VAT?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 26.02.2004 r. uzupełniony pismami z dnia 01 i 02.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Urząd Skarbowy informuje, że w przedstawionej przez jednostkę sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz. U. Nr 29 poz. 355 z 2000 r.). Wspólnoty tworzone na podstawie przepisów tejże ustawy stają się jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Art. 7 ww. ustawy określa, iż odrębną własność lokalu można usta ...


1. Ustawą z dn. 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw, z art. 17 ust. 1 wykreślony został pkt 4m dot. wspólnot mieszkaniowych. Czy oznacza to, że wspólnota mieszkaniowa nie może już skorzystać ze zwolnienia od obowiązku comiesięcznego składania deklaracji CIT-2? 2. Co należy zaliczyć do przychodów wspólnot mieszkaniowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia ...

Czy właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej mogą skorzystać z prawa do zmniejszenia podatku dochodowego z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej udokumentowanych zaświadczeniem wydanym przez wspólnotę o wysokości wpłat na spłatę kredytu z rachunku bieżącego przeznaczonego na remont i modernizację kotłowni węglowej na olejową znajdującą się w części wspólnej budynku

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.03.2004 r. w sprawie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pytanie wspólnoty mieszkaniowej, czy właściciele lokali mieszkalnych mogą skorzystać z odliczenia od podatku w 2003 r. z ...


Czy czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80 z 2000r., poz. 903 ze zm.) wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali, które wchodzą w s ...

Jak naliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w świetle obowiązujących przepisów, we wspólnocie mieszkaniowej w przypadku podjęcia przez właścicieli lokali uchwały o przyznaniu wynagrodzenia członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?Jak obliczać podatek dochodowy od osób prawnych w świetle obowiązkujacych przepisów?

1/ w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Wynagrodzenie członka wspólnoty mieszkaniowej właściciela lokalu pełniącego obowiązki członka zarządu tej wspólnoty mieszkaniowej odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy nazywane popularnie dietą, nie jest objęte zwolnieniem z podatku dochodowego, przewidzianym w art. 21 ust.1 pkt.17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 20 ...

Generowanie strony w 35 ms