Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata parkingowa

W sprawie podatku VAT od opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz na podstawie opinii Urzędu Statystycznego Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2003 r. znak OISK-5672/KU-63/16-6125/03

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 8 lipca 2003 r. Ldz. FN VIII/3053/47/03, uzupełnione pismem z dnia 17 lipca 2003 r. Ldz. FN VIII/3053/47-1/03 w sprawie podatku VAT od opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz na ...

Świadczenie usług parkingowych a obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego z tego tytułu za pomocą kasy rejestrującej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), czyli sprzedają towary i świadczą usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności ...

Czy paragon fiskalny (taxi, autostrada, parking...) właściwie opisany przez osobę przedstawiającą kwit i zaakceptowany przez Zarząd Spółki stanowi koszt uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na wniosek Spółki z dnia 26.03.2004 r., uzupełniony pismem Spółki z dnia 9.04.2004 r. w sprawie zaliczenia kosztów na podstawie paragonu fiskalnego (taxi, autostrada, parking ) w koszty uzyskania przychodów Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie prz ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.09.2003 r.(data wpływu do Drugiego Urzędu Skarbowego 07.10.2003 r.), Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego informuje, iż usługi związane z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych sklasyfikowane były pod symbolem KU 89.601x jako usługi przechowywania i dozoru mienia, które w/g PKWiU posiadają symbol 63.21.24. Natomiast w załączniku Nr 3 poz. 119 do ...

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnego parkowania pojazdów na drogach publicznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany, udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie, informacji z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr PP-443/9/162/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z powodu stwierdzenia jej nieprawidłowości. Pismo z dnia 8 cze ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wypłacone pracownikowi kwoty z tytułu zwrotu: - kosztów szkolenia w sytuacji, gdy pracownik nie był kierowany na szkolenie przez pracodawcę - opłat za korzystanie z parkingu w trakcie podróży służowej?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 - z późn. zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania ...

Czy zwrot kosztów pracownikom za parkowanie podlega zwolnieniu przedmiotowemu?

Dotyczy: podatku dochodowego od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. ...

Czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parking i przejazd autostradą poniesionych przez pracowników Spółki, w związku odbywaną podróżą służbową własnym środkiem transportu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 lutego 2005 r. (data wpływu do Urzędu 02.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za park ...

Czy zwrot pracownikom Spółki wydatków takich jak opłaty za przejazd płatnymi autostradami oraz opłaty za parkingi poniesione w związku z odbywaną podróżą służbową własnym środkiem transportu mieszczą się w zakresie przydhodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy Spółka jako płatnik zwolniona jest z poboru zaliczki na podatek od tego rodzaju wypłat?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegoNaczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie- biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny ...

Czy opłaty pobierane za ogólnodostępne miejsca parkingowe - od członków Spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych - podlegają opodatkowaniu podatekiem VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Strona pobiera od członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych, którzy nie mają „przypisanych” miejsc postojowych opłaty za ogólnodostępne parkingi łącznie ze stawką eksploatacji, która jest częścią składową opłat za używanie lokali mieszkalnych. Wpłaty te wnoszone są na podstawie art. 4 ustawy z d ...

Generowanie strony w 5 ms