Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa ubezpieczenia

W sprawie opłacania od 1998 r. umowy ubezpieczenia na życie w zakładzie ubezpieczeniowym na rzecz pracowników i członków zarządu i pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od tych należności.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2002 roku dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opłacania od 1998 r. umowy ubezpieczenia na życie w zakładzie ubezpieczeniowym na rzecz pracowników i członków zarządu i pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od tych należności, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu na podstawie art. 14 ...

Czy obowiązuje korekta podatku naliczonego w razie wystąpienia niedoborów niezawinionych i otrzymanym z tego tytułu odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia ?

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowe ...

Czy kwota wypłacona pracownikowi z tytułu likwidacji polisy ubezpieczeniowej wykupionej przez pracodawcę stanowi przychód tego pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy do w/w przychodu może mieć zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego określone w art.52a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Firma, w której zatrudniony był podatnik wykupiła w 2001r. polisę ubezpieczeniową inwestycyjną dla pracowników w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. W trybie art.23(1) ustawy Kodeks pracy nastąpiło przejęcie firmy przez nowego, obecnego pracodawcę, który zobowiązał się do kontynuacji ubezpieczenia. Z umowy ubezpieczeniowej wynika, że pracodawca, jako ubezpieczający opłacał składki ubezpieczeniowe jako ...

Dotyczy kwestii opodatkowania kwoty otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej „...” S.A. tytułem zwrotu składki wniesionej na rzecz ww. firmy po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z waloryzowaną sumą ubezpieczenia „Pewny zysk”.

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w nawiązaniu do pisma z dnia 07.01.2004 r (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2004 r) dotyczącego wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować usługi pośrednictwa przy zawieraniu umowy ubezpieczenia sklasyfikowane pod symbolem 67.20 PKWiU?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi pośrednictwa finansowego (zał. nr 2 poz. 9), do których zaliczane są również usługi związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi o symbolu PKWiU 67.2. Natomiast na podstawie § 67 ust. 1 p ...

Czy wydatki poniesione tytułem zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych farmaceuty, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie z dnia 18.03.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że zawarła umowę ubezpieczenia ...


Pytanie Spółki dotyczy zasad opodatkowania różnicy z tytułu przesunięcia środków z ogólnego funduszu kapitałowego na fundusz ubezpieczeniowy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka oferuje ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, ...

Czy składka z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz prokurenta, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowi koszt uzyskania przychodu spółki, czy też jest przychodem ubezpieczonych?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma Z. „O.” S.A. z dnia 11.06.2004 r. (znak: EG/4252/2004) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (data wpływu do tut. Urzędu 15.06.2004 r.), uzupełnioneg ...

Czy osoba ubezpieczona polisą funduszu kapitałowego, co do której nie ma żadnych praw, obowiązana jest wykazać dochód z tego tytułu ?

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 07.06.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Generowanie strony w 11 ms