Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: adres

Podatniczka-osoba fizyczna zwróciła się z zapytaniem jaki adres powinna umieszczać na fakturach VAT oraz czy podanie na fakturze adresu pod którym jest prowadzona działalność gospodarcza daje podstawę do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli adres ten jest odmienny od adresu miejsca zamieszkania.

W myśl przepisu § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Rozporządzeniem z ...


Jaki adres winien wskazać podatnik podaktu od towarów i usług w treści wystawianych przez siebie faktur - miejsca zamieszkania czy lokalu przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że zamierza Pan rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie produkcji chemii budowlanej. W związku z powyższą sytuacją ma Pan wątpliwość, który adres (miejsca wykonywania działalności gospodarczej czy miejsca zamieszkania) należy podawać na fakturach dokumentujących sprzedaż. W myśl § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 m ...

Jaki adres należy umieszczać na wystawianych i przyjmowanych fakturach VAT.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie, które wpłynęło do tut. Organu w dniu 11 lutego 2004 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia się co następuje. Z przedstawionego w złożonym piśmie stanu faktycznego wynika, iż w Zaświadczeniu o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej miejsce wykonywania działal ...

Z dniem 01.01.2002 r. do Spółki wniesiono aportem oprogramowanie komputerowe oraz wyposażenie o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł. Pytanie Podatnika dotyczy możliwości ich jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków.

W świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) amortyzacji na zasadach określonych w artykule 16 a do 16 m podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte przez podatnika, w tym również wniesione w drodze aportu jak i wcześniej używane. Zgodnie z przepisem art. 16 d ust. 1 ww. ustawy ...

W jaki sposób należy rozliczyć, w ramach ulgi remontowej, wydatek poniesiony na wymianę okien, w sytuacji kiedy faktura na zakup tych okien została wystawiona na jednego z małżonków na aktualny adres zamieszkania, a okna wymienione były w budynku położonym poza miejscem zamieszkania, lecz stanowiącym wspólną własność małżonków?

W odpowiedzi na Pani wniosek złożony w dniu 05.04.2004 r., uzupełniony o własne stanowisko dnia 20.04.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Przedmiotowy wniosek dotyczył problemu odliczania wydatków po ...

W skład przedsiębiorstwa wchodzą jednostki organizacyjne, które do dnia 30.04.2004r. były odrębnymi podatnikami VAT. Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług na fakturach VAT należy umieszczać adres jednostki macieżystej będącej podatnikiem, czy dopuszczalne jest zamieszczanie adresów jednostek organizacyjnych, które są bezpośrednimi odbiorcami lub nabywcami poszczególnych towarów lub usług?

Szczegółowe dane, jakie powinny zawierać faktury VAT, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971). W § 12 w/w rozporządzen ...

W potwierdzeniu zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług, adres podatnika został określony w następujący sposób: ul. Pl. X 2. Czy na fakturach VAT bezwzględnie musi być podawany adres w formie zgodnej z potwierdzeniem VAT-5? Czy na fakturach należy posługiwać się nazwą skróconą zgłoszoną do organu rejestrowego np. KRS (P... P...), zy też można używać nazwy w innym brzmieniu, np: (ppup P... P...)?

W § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971) określono niezbędne elementy, które powinna zawierać faktura. Jednym z obligato ...

Czy można na fakturach wystawianych dla celów podatku od towarów i usług umieszczać adresy oddziałów firmy?

Jednostka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży dokonuje zarówno w siedzibie mieszczącej się w Poznaniu, jak również w oddziałach ulokowanych w innych miejscach Polski. W oddziałach dokonywana jest sprzedaż hurtowa towarów. Producenci dostarczający towary do firmy wystawiają najczęściej faktury na poszczególne adresy w/w oddziałów, co komplikuje możliwość płynnego rozliczania si ...


Generowanie strony w 2 ms