Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wkład do spółdzielni mieszkaniowej

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zachowania prawa do ulgi w przypadku zmiany spółdzielni w 2002 r. Urząd Skarbowy w Płocku działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 21.11.2001 r. (Dz. U. Nr 137 , poz. 1509) ...

Czy wpłata wkładu mieszkaniowego na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego spełnia warunki art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi podstawę pozwalającą uznać złożone w myśl art. 28 ust. 2 oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe?

Z przedstawionego we wniosku Strony stanu faktycznego wynika, że Strona dokonała w 2002 r. sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia oraz złożyła oświadczenie, że uzyskany przychód przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Ponadto w 2003 r. Strona zawarła ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz ...

Czy wydatki poniesione w 2002 r. na wykończenie mieszkania można odliczyć od podatku w ramach tzw. „dużej ulgi” budowlanej?

Izba Skarbowa w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z odpowiedzią Urzędu Skarbowego w Bochni z dnia 25 kwietnia 2003 r. Nr PO I/415-8/03 w sprawie możliwości odliczenia wydatków poniesionych w 2002 r. na wykończenie mieszkania w ramach ulgi budowlanej informuje, że na podstawie art. 27 a ust. 1 ...


Czy wpłata w 2003 r. z tytułu wniesienia wkładu budowlanego upoważnia do skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 8.01.2004 r., uzupełnione do protokołu w dniu 20.01.2004 r. na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Ustawą z dnia z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy ...

Czy nakłady ponoszone na adaptację poddasza a następnie wpłata wkładu budowlanego są wydatkami upoważniającymi do skorzystania ze zwolnienia od podatku ze sprzedaży nieruchomości?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 14.01.2004 r. w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-14 o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego w przypadku wypłaty nadpłaty wkładu budowlanego powstałej w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów inwestycji?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001, r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy w trzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru, imienne informacje o wysokości ...

Podatniczka w latach 1994–1996 korzystała z odliczeń od dochodu wydatków mieszkaniowych poniesionych na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. W 2003 r. dokonała uzupełnienia wkładu budowlanego. Czy ma prawo do dokonania odliczeń z tytułu kontynuacji „ulgi mieszkaniowej”?

W latach 1992-1996 podatnicy, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 5, 5a i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 90, poz. 416 ze zm.) mieli prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, w tym z tytułu wniesionego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej (art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. c). W roku 1997 ...

Czy w przypadku wycofania wkładu mieszkaniowego lub budowlanego ze spółdzielni mieszkaniowej do deklaracji PIT-14 należy wpisać kwotę pierwotnie wniesionego wkładu, czy zwaloryzowaną oraz czy ująć część wycofanego wkładu przeznaczonego na zadłużenie w czynszu?

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od (dochodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m. in. na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, a następnie wycofał ze spółdzielni w ...

Czy wniesiony w 2003 r. wkład budowlany do spółdzielni w celu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można odliczyć w zeznaniu podatkowym jeżeli przed dniem 01.01.2002 r. podatnik poniósł wydatki na tę samą inwestycję przeznaczone na wkład mieszkaniowy ?

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych zaświadczeń ze spółdzielni wynika, że w 2000 r. dokonała Pani wpłaty do spółdzielni z tytułu spłaty całości kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię przed 1992 r. Wpłata ta została zaliczona na wkład mieszkaniowy. i odliczona w zeznaniu podatkowym za tenże rok. W roku 2003 przekształciła Pani spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na spółdziel ...

Generowanie strony w 5 ms