Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce wykonywania

Podatniczka-osoba fizyczna zwróciła się z zapytaniem jaki adres powinna umieszczać na fakturach VAT oraz czy podanie na fakturze adresu pod którym jest prowadzona działalność gospodarcza daje podstawę do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli adres ten jest odmienny od adresu miejsca zamieszkania.

W myśl przepisu § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Rozporządzeniem z ...

1. Czy świadczenie usług w zakresie architektury, urbanistyki, geodezji na terenie Unii Europejskiej wymaga uzyskania „zgody” władz polskich. 2. Możliwość zastosowania stawki VAT 0% do świadczenia usług szkoleniowych (szkolenie organizowane i finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu zw. z pierwszą pracą absolwenta).

Ad. 1 W dniu 26.03.2004 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004 r.). Przepisy podatkowe nie przewidują żadnych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – takie ograniczenia mogą natomiast wynikać z innych uregulowań reglamentujących określone przejawy działalności. Po upływie 7 dni od dnia ogł ...

Spółka realizuje usługi badania rynku i rzeczoznawstwa na rzecz kontrachenta unijnego. Gdzie znjaduje się miejsce świadczenia usług i jak fakturować powyższą sprzedaż?

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. - o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) – w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadz ...

Jakie jest miejsce świadczenia usług badania rynku polskiego i pośrednictwa handlowego wykonywane przez polskiego podatnika podatku od towarów i usług na zlecenie firmy z siedzibą w UE?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004r. (data wpływu 20.04.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług badania rynku oraz pośrednictwa handlowego wykonywanych na rzecz fi ...

Jakie jest miejsce świadczenia usług badania rynku i opinii publicznej świadczonych na rzecz odbiorcy będącego płatnikiem podatku od wartości dodanej w Pradze i czy przy nabyciu towarów i usług związanych w wykonywaniem tych usług przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2004r. (data wpływu 28.04.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących odliczania podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą usług w postaci b ...

1. Czy świadczone przez spółkę usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy na fakturze wystawianej kontrahentowi z Niemiec należy zamieścić adnotację wskazującą miejsce opodatkowania danej usługi oraz czy adnotacja ta ma być w języku polskim i niemieckim? 3. Czy podatek VAT zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup środków trwałych oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem firmy może być wykazany w deklaracji VAT-7 jako podatek do zwrotu na rachunek bankowy w związku ze świadczeniem przez spółkę ww usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku pismem z dnia 01 czerwca 2004 r. (data wpływu do Urzędu – 03.06.2004 r.), w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wyni ...

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że świadczy on na terenie Polski usługi serwisowe dotyczące sprzętu elektronicznego, na zamówienie firmy mającej siedzibę w Niemczech, na którą wystawiana jest faktura VAT. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy po zarejestrowaniu się jako dostawca wewnątrzspólnotowy będzie uprawniony do wystawiania kontrahentowi niemieckiemu faktury ze stawką 0%.

Zgodnie z przepisem zawartym w art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.585) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (Rzeczypospolitej Polskiej), - eksport towarów, - import towarów, - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kra ...

Jak należy opodatkować usługi transportu osób, gdy transport odbywa się po krajach Unii Europejskiej ? Jak należy opodatkować usługę wynajmu autokaru lub autobusu z kierowcą ?

W związku z pismem z dnia 31 maja 2004 r, informuje się uprzejmie, że: 1) Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ( Dz. U. Nr 54 poz. 535) nie definiuje transportu według kryterium Podatnika, tj. na transport osób po krajach Unii Europejskiej i transport pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Nie ma też znaczenia, kto jest odbiorcą usług transportowych. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pk ...

1. Czy usługi wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych są zwolnione z VAT? 2. Czy w przypadku świadczenia takich usług trzeba złożyć zgłoszenie rejestracyjne? 3. Czy w przypadku nabywania usług od kontrahentów z krajów Wspólnoty oraz poza należy zarejestrować się jako podatnik VAT UE ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pisemne zapytanie Strony z dnia 19.05.2004r., uzupełnione w dniu 14.06.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:Zgodnie z art.43 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 ) zwalnia się od podatku usługi wymienione w ...

Proszę o zdefiniowania miejsca świadczenia usług spedycyjnych w przypadku, gdy są one związane z transportem międzynarodowym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lipca 2004 r., informuje się uprzejmie, iż: Zgodnie z art. 83 ust. 3 obowiązującej od 1 maja 2004r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535), pod pojęciem transportu międzynarodowego rozumie się: 1) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób i towarów: a) z miejsca wyjazdu (nadania) w Polsce do miejsca przyjazdu (przeznacze ...

Generowanie strony w 11 ms