Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: duplikat faktury

W sprawie obniżenia kwoty podatku należnego z duplikatu faktury.

Podstawę do obniżenia przez nabywcę kwot podatku należnego stanowi wyłącznie oryginał faktury lub faktury korygującej. Zgodnie z § 49 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu ...

Czy w przypadku zmiany nazwy firmy, duplikat faktury powinien zawierać aktualną nazwę firmy, czy też nazwę firmy wynikającą z kopii tej faktury ?

Zgodnie z § 49 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Faktura ...

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej wystawiania duplikatów faktur. W firmie prowadzona jest księgowość według zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. Od grudnia 2003 roku do końca stycznia 2004r. trwał remont i adaptacja pomieszczenia biurowego, podczas którego zaginęła teczka z kopiami faktur sprzedaży za 2002 rok. Pozostała jedynie ewidencja sprzedaży za 2002 rok. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Czy można natomiast wystawić duplikaty kopii faktur? W jaki sposób wystawić duplikaty zgodnie z danymi zawartymi w fakturze? Czy w sytuacji takiej należy zwrócić się do kontrahentów o przesłanie ksera oryginałów faktur i czy kontrahenci mają prawo odmowy przesłania kopii owych faktur? Jeśli mają obowiązek dostarczenia owych kserokopii, to czy można egzekwować od nich tego w określonym terminie? Uważamy, że w takiej sytuacji możemy wystawić duplikat kopii faktury na podstawie kserokopii faktur od odbiorców z określeniem terminu dostarczenia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 16.02.2004r. (data wpływu do tut. organu – 17.02.2004r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku informuje. Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżel ...

Czy można zaliczyć do kosztów 2003 r. wydatki udokumentowane fakturą z 2001 r., która nie dotarła do Podatnika i została na podstawie duplikatu zapłacona w 2003 r.?

Stosownie do przepisów art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone ...

Czy można odliczyć podatek VAT z duplikatu faktury VAT za rozmowy telefoniczne?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2004 r. w kwestii terminu dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez nabywcę z duplikatu faktury, o której mowa w § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektóryc ...

Czy podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych przed 1.05.2004 r. duplikatów faktur dokumentujących sprzedaż dokonaną przed wejściem w życie nowej ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w ciągu roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie t ...

Czy w sytuacji gdy podatnik wystawia notę korygującą do duplikatu faktury VAT (oryginału faktury podatnik nie otrzymał) w treści noty korygyjącej winien wskazać datę wystawienia faktury VAT, czy też datę wystawienia duplikatu do ww. faktury?

Zgodnie z przepisem art.106 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art.15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży , datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nab ...


W jaki sposób należy rozliczać duplikaty faktur dokumentujących zakup usług telekomunikacyjnych?

Zgodnie z § 40 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U Nr 27, poz. 268 ze zm), w przypadku nabycia towarów i usług wymienionych w ust. 3 , w tym usług telekomunikacyjnych, podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w miesiącu, w którym przypad ...


Generowanie strony w 19 ms