Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa cywilnoprawna


Jak w ramach produkcji filmowej wykonywanej osobiście w mojej firmie, mogę jako scenarzysta, reżyser czy operator filmowy wykonywać pracę wg umów o dzieło, wynikającej z prawa autorskiego ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 30.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zawarcia „z samym sobą” umowy o dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji filmów dokumentalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie ...

Przedmiotem pytania zawartego w piśmie Podatnika jest - opodatkowanie podatkiem od towarów i usług cesji praw i obowiązków wynikających z umów najmu punktów sprzedaży.

W świetle przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, stwierdzić można iż czynność, której dotyczy zapytanie z dnia 21.11.2003r. jest cesją praw i obowiązków, wynikających z zawartych umów najmu. Świadczyć może o tym przede wszystkim załączony wzór umowy dot. w/w cesji praw i obowiązków, w której stwierdza się m.in., iż „zbywca” przelewa na rzecz „nabywcy”, wszystkie prawa i obowiązki, wyni ...


Prowadzę dzialność gospodarczą - usługi dźwigowe i transportowe. Zawarłam umowę użyczenia samochodu. Z uwagi na bezpłatny charakter umowy powstaje u mnie przychód z działalności gospodarczej. Czy przychód z tytułu użyczenia zwalnia mnie z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego ? Jeżeli nie, to jaką stawką ryczałtu należy go opodatkować ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. informuje: Art. 14 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż przychodem z działalnośc ...


Czy prawidłowo interpretuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączając z podstawy opodatkowania tym podatkiem wszystkie nie zapłacone w danym roku podatkowym (obrotowym) rachunki za zrealizowane umowy o dzieło i zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej? Wydatki z tego tytułu Spółka zalicza w koszty roku podatkowego, w którym następuje ich faktyczna zapłata.

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowią, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nie wypłaconych osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, należności z tytułów określonych w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...


Czy przy rozliczeniu ogólnej kwoty odszkodowania otrzymanego w 2004 r. na podstawie umowy przez współwłaścicieli nieruchomości, właściwym jest rozliczenie tego odszkodowania pomiędzy współwłaścicieli proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów we wspólnej nieruchomości? Czy podlegają opodatkowaniu odsetki od odszkodowania wypłaconego na podstawie umowy?

Z przedstawionej kserokopii umowy o udostępnienie nieruchomości w związku z budową sieci telekomunikacyjnej wynika, że podatnik jest współwłaścicielem działek położonych w ..., w związku z wejściem na które ... S.A. w ... zobowiązała się do wypłaty stosownych odszkodowań w zależności od zaistniałych okoliczności. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

W dniu 16.04.2004 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło pismo podatnika z dnia 08.04.2004 r. zawierające zapytanie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nieruchomości.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na podstawie art. 14 a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) umowa sprzedaży – jako czynność cywilnoprawna podlega podatkowi od czynności ...

Generowanie strony w 9 ms