Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa warunkowa


Koszty uzyskania przychodów

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka ma wątpliwości, związane z możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości spłaty umorzonych zobowiązań wobec dostawcy materiałów i towarów, zaliczonych wcześniej do przychodów podatkowych. Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki wynikające z dostaw materiałów i towarów, a następnie zgodnie z art. 12 ust ...


Czy zawarte umowy – określone jako „warunkowe” – rodzą obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dla Spółki oraz jej Wspólników.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.08.2005r.(wpływ do tut. urzędu 02.08.2005r.) uzupełniony pismem z dnia 29.08.2005r. (wpływ w dniu 30.08.2005r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od czynności cywiln ...

Czy wydatki poniesione na spłatę zobowiązań przejętych przez Spółkę na podstawie warunkowej umowy o przejęcie długu będą kosztem uzyskania przychodów?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z dnia 29.11.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 23.11.2005 r. Nr PD/423-25/05 uznające za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dn ...

Czy sprzedaż działki objętej w 2001r. warunkową umową sprzedaży jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.08.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 14.08.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie ...

Czy do nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia znajduje zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...


Czy przychód z odpłatnego zbycia akcji imiennych podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w momencie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, czy w momencie ziszczenia się warunku i przeniesienia posiadania akcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy przychód z odpłatnego zbycia akcji imiennych podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w momencie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, czy w momencie ziszczenia się warunku i przeniesienia posiadania akcji?Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia części akcji całości wynagrodzenia zapłaconego z tytułu doradztwa dotyczącego wszystkich akcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 117 ms