Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce wykonywania działalności

Jaki organ podatkowy właściwy jest w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, jeżeli Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w kilku miejscach ?

Pismem z dnia 15.11.2003r. (doręczonym do tut. organu za pośrednictwem poczty w dniu 17.12.2003r.) Podatnik w trybie przepisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wystąpił z zapytaniem, w zakresie ustalenia organu podatkowego właściwego dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług. Zagadnienie właściwości organu podatkowego w zakresie ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym mam pytanie: Czy przychód z wykonywania tej usługi pozbawi mnie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ? W jaki sposób podpisywać mam umowy z partnerami, aby nie utracić warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie - sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a ...

Czy należy wystawiane faktury w Szwecji w języku szwedzkim a następnie przetłumaczone na język polski ujmować w prowadzonym w Polsce rejestrze sprzedaży VAT? Czy ma zastosowanie art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 18.12.2003 r. (data wpływu 23.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii ujmowania w prowadzonym w Polsce rejestrze sprzedaży VAT faktury VAT wystawiane w Szwecji w języku szwedzkim a następnie tłumaczone na język polski, oraz wyrażenia opinii o zgodności opisanej procedurze księgowej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i czy w przedstawionej syt ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pisano z dnia 14.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Odpowiadając na pytanie pana dotyczące zakwalifikowania poniesionych kosztów z tytułu wartości die ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety właściciela firmy transportowej z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych odbywanych w celu świadczenia usług transportowych?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 23 ust. 1 pkt 52 reguluje zagadnienie zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu podróż ...

uzupełnić

Ustawa z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) nie zawiera żadnych regulacji określających miejsca, w których dopuszczalne jest prowadzenie działalności lub gdzie powinna znajdować się siedziba przedsiębiorstwa. Stanowi jedynie (w art. 11 ust. 1), że zakład główny, oddział oraz inne stałe miejsce wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospoda ...

dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów delegacji krajowych i zagranicznych przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na usługowym kierowaniu pojazdami samochodowymi

W dniu 11.03.2004 r. zwrócił się pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z prośbą o udzielenie informacji odnośnie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów delegacji krajowych i zagranicznych przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na usługowym kierowaniu pojazdami samochodowymi. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na pod ...

dotyczy zaliczania przez wspólników spółki cywilnej diet do kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2.03.2004 r. w sprawie zaliczania przez wspólników spółki cywilnej diet do kosztów uzyskania przychodów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z treści przedmiotowego zapytania wspólników wynika, że w ramach prowadzonej przez spółkę dzia ...

Naczelnik którego urzędu skarbowego właściwy jest miejscowo do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.

Z przedstawionego przez Podatnika zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia -____ Nr _____ wydanego przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, wynika: miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy: Dąbrowa Górnicza, ul. ____ siedziba i adres zakładu głównego, oddziału oraz inne stałe miejsce wykonywania działalności: Będzin, ul. ____. W piśmie z dnia 20.12.2003r. Podatni ...

dotyczy prawa podatnika wykonującego usługi transportowe do diet i innych należności z tytułu podróży służbowych

W dniu 29.04.2004 r. złożył pan do tut. organu podatkowego pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Przedstawiając stan faktyczny sprawy wyj ...

Generowanie strony w 6 ms