Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biegły

Czy przychody z tytułu świadczenia usług biegłego lekarza medycyny sądowej na rzecz policji, prokuratury i sądów mogą być opodatkowane, mimo prowadzenia w tym zakresie działalności gospodarczej, w sposób właściwy dla działalności wykonywanej osobiście ? Czy w związku z tym zaliczki na podatek dochodowy może potrącać instytucja zlecająca wykonanie ekspertyzy ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana złożonym dnia 21.01.2004 r., dotyczącym działalności wykonywanej osobiście i działalności gospodarczej w tym samym zakresie - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), informuje: Stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z d ...

Jak opodatkować przychody biegłych w postępowaniu sądowym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia 2004 r. nr F-0168/9/204, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, wyjaśnia. W my ...

dotyczy: - naliczania podatku dochodowego od ryczałtów za przeprowadzenie wywiadu i innych czynności wypłacanych kuratorom społecznym i zawodowym, -odszkodowań z tytułu utraconego zarobku wypłacanych dla świadków wzywanych przez Sąd w sprawach, -opodatkowania diet i zwrotu kosztów poniesionych za używanie samochodu prywatnego (wypłata zgodnie ze stawką za 1 km) wypłacane biegłym w Sądzie.

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.01.2004 roku (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje; Wniesione zapytania dotyczą; naliczania podatku dochodoweg ...


czy koszty dojazdu (przejazdu) biegłych powołanych przez urzędy administracji państwowej podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2004r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego - 23.02.2004r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i ust. 13 pkt 3 ustawy z dnia ...

dotyczy opodatkowania przychodów z wykonywania usług lekarza biegłego na zlecenie prokuratur, sądów, policji

Odpowiadając na pismo z dnia 20.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.03.2004 r.) w sprawie sposobu opodatkowania przychodów z wykonywania usług „lekarza biegłego” w 2004 r., w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny ...

Prowadzę działalność gospodarczą – biuro rachunkowe. Ponoszę opłaty za studia podyplomowe dla Kandydatów na Biegłych Rewidentów oraz opłaty za egzaminy w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Czy poniesione z tego tytułu wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 28.07.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe i egzaminy w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyj ...

Złożone zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług po 01 maja 2004r. usług zleconych przez Sąd wykonywanych przez biegłego - osobę fizyczną prowadzącą w tym zakresie działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje m.in. wszelką działalność producentów, h ...

Czy do wynagrodzeń biegłych, powołanych przez urzędy administracji państwowej, stosuje się zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%, czy koszty w wysokości poniesionych wydatków ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 30.08.2004 r., upełnione w dniu 14.09.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w w/w piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub ...

Czy jako rzeczoznawca majątkowy świadcząc usługi na podstawie umów agencyjnych o dzieło na r zecz osób prawnych, czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Świetle ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 kwietnia 2004r., uzupełnione w dniu 13 września 2004r., stanowiące zapytanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z ar ...

Generowanie strony w 5 ms