Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa agencyjna

W sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy agencyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez obywatela Norwegii.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2003 r. /data wpływu 1.10.2003 r./ uzupełnione w dniu 22.10.2003 r. i 28.10.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy agencyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez obywatela Norwegii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze ...

Zajmujemy sie marketingiem i reklamą produktów leczniczych i kosmetyków poprzez wyspecjalizowanych agentów w ramach umów agencyjnych podpisanych z firmami szwajcarskimi, które nie mają przedstawicielstw w Polsce. Wykonujemy więc usługi, które są eksportem i objęte są stawką 0% VAT. Prosimy o określenie należnej stawki podatku VAT za usługi marketingowe i reklamowe związane są ze sprzedażą towarów ?

W odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 22.01.2004r., uzupełnione w dniu 26.01.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 4 pkt ...

Zasady dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży kodów używanych do przedpłaconych usług telekomunikacyjnych oraz poboru energii elektrycznej i gazowej w przypadku gdy sprzedaż taka dokonywana jest poprzez ciąg podmiotów kupujących te kody w celu dalszej ich odsprzedaży albo poprzez ciąg pośredników w postaci agentów albo poprzez ciąg pośredników działających w sposób zbliżony do umowy komisu

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.08.2003 r. uprzejmie informuje: Na podstawie art. 14 a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemne zapytanie podatn ...

Na jakim druku i w której pozycji ma wykazać Spółka kwoty wypłaconych należności Agentom, po zaprzestaniu przez nich prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?

W związku z pismem z dnia 11.02.2004r. (data wpływu 16.02.2004r.) złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela opinię pytającego zawartą w piśmie. Analizując przedstawiony stan faktyczny należy przyjąć, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności zawieraj ...

Biuro podróży ........... jako agent sprzedający usługi transportu lotniczego nie będzie otrzymywało jak dotychczas wyrażonej w procentach prowizji podstawowej od przewoźnika lotniczego za wystawienie biletu. Za jego wystawienie agent będzie pobierał natomiast opłatę bezpośrednio od klienta ( usługobiorcy ) na podstawie faktury VAT. Opłata taka nie będzie ujęta w wartości biletu lotniczego.Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana w/w opłata w przypadku sprzedaży biletów przez agenta, w tym biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe?Zgodnie z par 66 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.02r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o pdatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % dla usług świadczonych na podstawie umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związanych ze świadczeniem usług w zakresie turystyki oraz sprzedażą biletów dotyczących przewozu osób taborem lotniczym. W związku z tym w przypadku wystawiania biletów lotniczych na przeloty krajowe przez agenta będzie można opodatkowywać w/w opłaty 7 % stawką podatku od towarów i usług.Zgodnie z par. 60 ust. 1, pkt 11 w/w rozporządzenia opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0 % stawką podatku podlegają usługi, o których mowa w par. 53 ust. 3 związane z usługami transportu międzynarodowego określonymi w par. 54 ust. 1 i par. 55 tego rozporządzenia.Są to wykonywane w kraju usługi pośrednictwa, rzeczoznawstwa i spedycji, związane z przewozem przez przewoźnika powietrznego osób na podstawie międzynarodowych biletów lotniczych.W związku z tym naszym zdaniem opłata pobierana przez agenta za wystawienie biletu lotniczego na przeloty międzynarodowe powinna być opodatkowana 0% stawką podatku od towarów i usług.Usługi agentów polegające na sprzedaży usług transportu lotniczego, za które agenci pobierają opłatę od pasażera, należy naszym zdaniem, klasyfikować pod symbolem PKWiU - 63.30.12 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów. W uzupełnieniu wniosku o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych z dn. 06.02.2004r. wyjaśniam, że rozliczenia należności za sprzedane bilety z tytułu świadczenia usług agencyjnych na rzecz LOT-u i innych przewoźników dokonywane są na podstawie bilingu, który określa wielkość dokonanej sprzedaży, generowanego dwa razy w miesiącu z systemu informatycznego firmy IATA - międzynarodowego administratora obsługującego wszystkich przewoźników lotniczych.Biling ten zawiera szczegółowy wykaz sprzedanych biletów z wyszczególnieniem kwot brutto (cała sprzedaż), kwoty prowizji należnej agentowi z tyt. sprzedaży, oraz kwot które należy przekazać poszczególnym przewoźnikom z tytułu sprzedanych biletów. Na prowizję należną agentowi (biuro podróży) wystawiana jest faktura VAT. Na tej podstawie wypłacana jest prowizja należna agentowi.Od 1 marca 2004r. Przewoźnik zmienił zasady rozliczeń pomiędzy agentem i zlecającym usługę. Zmiana dotyczy zmniejszenia należnej prowizji podstawowej do poziomu 1 % oraz wprowadzenia dodatkowej opłaty tzw. "Transaction Fee" czyli opłaty za wystawienie biletu pobieranej bezpośrednio od pasażera. Cena finalna biletu zawierać będzie zatem również i przedmiotową opłatę która jest określona kwotowo przez zlecającego ( opłata taka nie będzie widniała na bilingu). Agent został upoważniony również przez zleceniodawcę w drodze cesji praw do poboru powyższej opłaty bezpośrednio od pasażera. Charakter tej opłaty wskazuje, że jest to część należnego agentowi wynagrodzenia (stanowi umownie przewidziany element wynagrodzenia agenta), bowiem nie będzie on świadczył usług pod tytułem darmym. Również charakter zawartej umowy pomiędzy kontrahentami wskazuje, że jest to typowa umowa agencyjna. Nie ma dla sprawy znaczenia fakt, że zlecający usługę przelał uprawnienie do poboru bezpośrednio od klienta części przysługującej agentowi kwoty, gdyż nie traci ona charakteru przysługującego agentowi od zleceniodawcy wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące przepisy prawne w zakresie podatku od towarów i usług, usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych należy opodatkować :1. obrót osiągnięty w wyniku sprzedaży biletów lotniczych na podstawie umów pośrednictwa lub zlecenia - zgodnie z par. 66 pkt 3 rozp. MF z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT oraz podatku akcyzowym, który brzmi : "Stawkę podatku wymienioną w art. 16 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % dla usług świadczonych na podstawie umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związanych ze sprzedażą biletów dotyczących przewozu osób taborem lotniczym. "2. Zgodnie z zapisem par. 63 ust. 3 w/w rozporządzenia - Usługami transportu międzynarodowego są również : wykonywane w kraju usługi pośrednictwa związane z usługami transportu międzynarodowego na podstawie par. 60 ust. 1 pkt. 11 - opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawką podatku podlegają usługi, o których mowa w par. 63 ust. 3, związane z usługami transportu międzynarodowego określonymi w par. 64 ust. 2 i w par. 66 - zatem obrót uzyskany z pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych związanych z usługami transportu międzynarodowego podlega opodatkowaniu wg stawki 0 %.

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju odpowiedzi zawartej w piśmie nr PPDE/443-1/2004 z dnia 5.03.2004 r. wyjaśniam : Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych prze ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie umów zlecenia, gdzie zapłata otrzymywana jest w formie prowizji mam prawo do wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług określonego w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. - w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 04.05.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 05.05.2004r.): Z treści zapytania wynika, ...

Czy usługi wykonywane przez pracownika na rzecz pracodawcy na podstawie umowy prawa cywilnego są objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli strony umowy pozostają w stosunku pracy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 14 maja 2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego zwolnienia z podatku od towarów i usług cz ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi pocztowe świadczone w ramach zawartej umowy agencyjnej z Pocztą Polską?

Pismem z dnia 24 maja 2004r. uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2004r. zwróciła się Pani do tut. organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania podatku VAT do czynności wykonywanych w formie agencji pocztowej. Stan faktyczny: Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu oraz w ramach zawartej z Rejonowym Urzędem Poczty w Kędzierzy ...

Czy z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony ze szczegółowym określeniem praw, obowiązków, odpowiedzialności i wynagrodzenia miesięcznego od 1 maja 2002 r. zostanę podatnikiem VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. bez znaku uzupełnione pismem z dnia 30.04.2004 r. uprzejmie informuję: Przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie prawne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o po ...

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz 535), Spółka ma wątpliwości co do stosowania 0% stawki podatkowej w odniesieniu do usług pośrednictwa, usług agencyjnych związanych bezpośrednio z eksportem towarów m. in. do krajów Unii Europejskiej.

Odpowiadajac na zapytanie Spółki z dnia 21.04.2004 roku (wpływ do Urzędu 27.04.2004 roku), uzupełnione pismem z dnia 02.06.2004 roku, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej opodatkowania usług bezpośrednio związanych ...

Generowanie strony w 27 ms