Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: unikanie podwójnego opodatkowania

W sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy agencyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez obywatela Norwegii.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2003 r. /data wpływu 1.10.2003 r./ uzupełnione w dniu 22.10.2003 r. i 28.10.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy agencyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez obywatela Norwegii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze ...

Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu stypendium doktoranckiego wypłacanego na terytorium USA?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ustawodawca w art. 45 ust. 1 ustawy wprowadził technikę samoobliczenia podatku dochodoweg ...

zakres stosowania następujących przepisów prawa podatkowego:-art. 3, art. 21 ust. 1 pkt 33 (obowiązujący w 2003r.), art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 16 umowy z dnia 18 września 1976 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania ...

W 2003 r. nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów, natomiast uzyskałem dochody za granicą (we Francji). Na stałe przebywam za granicą , gdyż tam mam adres zamieszkania , a w Polsce przebywam tylko na urlopach wypoczynkowych. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi, czy za 2003 r. z dochodów uzyskanych za granicą muszę rozliczyć się w Polsce ?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 08 stycznia 2003 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym, wg stanu prawnego na 31 grudnia 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, że zgod ...

Proszę o udzielenie odpowiedzi o sposobie dokonania rozliczenia dochodu uzyskanego z pracy sezonowej we Francji.

W związku z Pana zapytaniem prawnym dotyczących sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2003 r. z pracy sezonowej we Francji, zawartym w piśmie złożonym w Urzędzie w dniu 07.01.2004 r.,uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2004 r. oraz własnym stanowiskiem w sprawie-w dniu 29.01.2003 r.-Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania artystów z Rosji oraz Stanów Zjednoczonych, wykonujących pracę na terenie Polski oraz za granicą?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 stycznia 2004r, tutejszy organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 umowy z dnia 08 października 1974 r. między Polską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 1986 r. Nr 31, poz. 178, 179 ze zm.) dochód uzyskany przez osobę fizyczną m ...

Dotyczy opodatkowania rezydenta Niemiec z tytułu udziału w zarządzie spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z ze. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskiwania dochodów za udział w zarządzie spółki z siedzibą w Polsce przez rezydenta Niemiec, informuje, ...

Przychody z działalności gospodarczej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w związku z zapytaniem z dnia 22.07.2003 r., w sprawie dwukrotnego opodatkowania tej samej kwoty za wykonaną usługę wyjaśnia: W ramach działalności gospodarczej w 2001 r. wykonał Pan na rzecz firmy „C.” S.A. usługę na kwotę 9000 zł ...

Czy należności francuskiej Spółki otrzymywane od Płatnika - polskiej Spółki, za udostępnienie prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć podlegają opodatkowaniu tylko we Francji w myśl art. 12 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a Rządem Republiki Francuskiej z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?

Z opisanych w zapytaniu okoliczności faktycznych wynika, iż Spółka prowadzi działalność polegającą na „zakupie" zdjęć oraz usług związanych z ich wykonaniem od zagranicznych agencji fotograficznych, a następnie „odsprzedaży" tych zdjęć na rzecz podmiotów krajowych. Zdaniem spółki wynagrodzenie to stanowi należność licencyjną za prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła artystycznego w rozum ...

Osoba, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje poza dochodami z tytułu emerytury krajowej, dochody z tytułu renty-emerytury zagranicznej ze Stanów Zjednoczonych podlegające tam opodatkowaniu. Czy dochód z tytułu emerytury otrzymywany z USA ma wykazywać w zeznaniu podatkowym za rok 2003 ?

Wprowadzony ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych został skonstruowany w oparciu o zasady: 1. nieograniczonego obowiązku podatkowego, wyrażoną w art. 3 ust. 1 tej ustawy. 2. ograniczonego obowiązku, wynikającego z art. 3 ust. 2a ww. ustawy. Zasada nieograniczonego obowiązku podatkoweg ...

Generowanie strony w 12 ms