Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dowód rejestracyjny

Czy opłata ewidencyjna za wpisanie do dowodu rejestracyjnego, przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 8 stycznia 2004 r. (data wpływu), informuje: Opłaty ewidencyjne od badania technicznego pojazdu nie są usługami w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o pod ...

Czy pobierana przez Spółkę - na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 18.12.2003r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 227 poz. 2254) - „opłata ewidencyjna” i w całości odprowadzana na rachunek bankowy środka specjalnego, stanowi przychód? Czy ponoszone przez podatnika koszty z tytułu pobieranej „opłaty ewidencyjnej” można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? ol.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004r. (data wpływu do Urzędu 04.02.2004r.), informuje: z przedstawionej przez Spółkę sytuacji wynika, iż Spółka pobierając na podstawie § 2 pkt 2 „opłatę ewidencyjną” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzny ...

Czy opłata pobierana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 227, poz. 2254) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu - jest przychodem przedsiębiorstwa ?

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) - przychodami są m.in. otrzymane pieniądze. Natomiast przepis § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. nakłada na pobierającego obowiązek pobrania i comiesięcznego przekazania opłaty ewidencyj ...

Czy spółka zachowuje prawo do zaliczenia wydatków dotyczących amortyzacji i ubezpieczenia samochodu jako ciężarowego do kosztów uzyskania przychodów za okres przed unieważnieniem dotychczasowego dowodu rejestracyjnego (z którego wynika, że samochód zarejestrowano jako ciężarowy) oraz czy po unieważnieniu dowodu rejestracyjnego i odmówieniu rejestracji pojazdu jako samochodu ciężarowego istnieje konieczność dokonania zmian w zasadach zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów amortyzacji i wydatków na ubezpieczenie samochodu.

Regulacje dotyczące kwestii obliczania odpisów amortyzacyjnych wg stanu prawnego obowiązującego w 2000 r. określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U z 1997 r. Nr 6, poz. 35 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, natomiast od 01.01.2001 r.- przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o pod ...

Czy do określenia dopuszczalnej ładowności samochodu, o której mowa w art.86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ) mogą być stosowane dane z posiadanego dowodu rejestracyjnego ( chodzi o samochód Truck rok produkcji 1996, wpisany do ewidencji środków trwałych w 2002r.)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2004 r., data wpływu do US Łuków 05.05.2004 r.( uzupełnione w dniu 19.05.2004r.), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2 ...

Czy podstawą do wyliczenia dopuszczalnej ładowności samochodu ciężarowo - uniwersalnego, który nie posiada świadectwa homologacji może być ładowność określona w dowodzie rejestracyjnym ?

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357 kg + n x 68 kg gdzie : DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność, n - oznacza ilość miejsc ( siedzeń ) łącznie z miejscem dla kierowcy kwotę p ...

Podatnik w 2003 r. zakupił samochód marki „Skoda” Felicia, który w 2000 r. został przez poprzedniego właściciela przerobiony z samochodu osobowego na ciężarowy. W dokumentach pojazdu, tj. dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu, od 8.06.2000 r. widnieje zapis, że jest to samochód ciężarowy. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji producenta dla samochodu ciężarowego. Czy przysługuje odliczenie podatku VAT przy zakupie ww. samochodu?

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej: W myśl § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w spraw ...

Czy można dokonywać odlliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa i części do samochodów, które nie posiadają świadectwa homologacji?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. W art. 86 ust. 3 mow ...

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym i VAT-em. W ramach mojej działalności świadczę usługi transportowe do wykonywania których używam wyłącznie samochodów ciężarowych, tym samym moim podstawowym kosztem jest paliwo do tych samochodów. Posiadam cztery samochody ciężarowe, których używam dla potrzeb działalności gospodarczej, poniżej podaję dane wynikające z dowodów rejestracyjnych poszczególnych pojazdów:1. TATRA T 815-2 o dopuszczalnej ładowności 13380 kg liczba miejsc 2, rok zakupu 1996r. rok produkcji 1992r., rodzaj pojazdu i przeznaczenie: samochod ciężarowy,2. TATRA 815/2 o ładowności 12700 kg, liczba miejsc 2, rok zakupu 1998r. rok produkcji: pojazd składany w 1997r. pojazd złożony z części w 1997r. nadwozie 1992r. rodzaj pojazdu i przeznaczenie : samochod ciężarowy specjalizowany, 3. MAN F09 o dopuszczalnej ładowności 14900 kg, liczba miejsc 2, rok zakupu 2001r. rok produkcji 1992r, rodzaj pojazdu i przeznaczenie : samochod ciężarowy, 4. TATRA o ładowności 12500 kg, liczba miejsc 2, rok zakupu 2003r.Na powyższe samochody nie posiadam świadectw homologacji ani odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Posiadam jedynie jedną kserokopię świadectwa homologacji tytu pojazdu Nr 877-10 tj. podwozie samochodu ciężarowego MAN typ 26403 FNLC, które udostępnił mi właściciel takiego pojazdu. W tym świadectwie homologacji podana jest liczba miejsc do siedzenia 2, natomist nie ma podanej dopudszczalnej ładowności, są podane: masa własna 8175 kg i dopuszczalna masa całkowita pojazdu 23500kg. Uważam, że mimo tego iż nie posiadam świadectwa homologacji ani decyzji z niego zwalniającej na wyżej opisane samochody, mogę odliczyć VAT zawarty w fakturach zakupu paliwa na nie, ponieważ przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji skutkował uznaniem pojazdu za samochód osobowy. Są to samochody bezsprzecznie ciężarowe i nigdy nie były samochodami osobowymi. Proszę o rozstrzygnięcie kwestii możliwości odliczania przeze mnie VAt-u zawartego w fakturach zakupu paliwa na ww samochody w obecnie obowiązującym stanie prawnym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2004r w sprawie udzielenia informacji dotyczącej odliczenia podatku VAT od zakupu paliw silnikowych do samochodów ciężarowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) uprzejmie wyjaśnia; Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, wyni ...

Samochód Żuk rok produkcji 1996 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dwowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11. 03. 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2004.10.29 (data wpływu 05.11.2004) w sprawie udzielenia informacji w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupu paliw silnikowych oleju napędowego do samochodów marki „Żuk” rok produkcji 1996r., który nie posiada świadectwa homologacji – Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (D ...

Generowanie strony w 2 ms