Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pojazdy

Czy opłata ewidencyjna za wpisanie do dowodu rejestracyjnego, przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 8 stycznia 2004 r. (data wpływu), informuje: Opłaty ewidencyjne od badania technicznego pojazdu nie są usługami w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o pod ...

Czy pobierana przez Spółkę - na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 18.12.2003r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 227 poz. 2254) - „opłata ewidencyjna” i w całości odprowadzana na rachunek bankowy środka specjalnego, stanowi przychód? Czy ponoszone przez podatnika koszty z tytułu pobieranej „opłaty ewidencyjnej” można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? ol.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004r. (data wpływu do Urzędu 04.02.2004r.), informuje: z przedstawionej przez Spółkę sytuacji wynika, iż Spółka pobierając na podstawie § 2 pkt 2 „opłatę ewidencyjną” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzny ...

1. Czy w przypadku odstąpienia od umowy leasingu pojazdu specjalistycznego można wystawić fakturę obciążającą kolejnego leasingobiorcę tego pojazdu o poniesioną opłatą wstępną liczoną proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu leasingu. 2. Czy w przypadku otrzymania ww. faktury podatnik ma prawo do zmniejszenia podatku należnego o naliczony w tej fakturze podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwanej w dalszej części Ordynacją podatkową- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któr ...

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania pracownikom Nadleśnictwa pojazdów służbowych wykorzystywanych przez nich do dojazdów do pracy i miejsca zamieszkania.

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. (data wpływu do US 30.10.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania pracownikom Nadleśnictwa pojazdów służbowych wykorzystywanych przez nich do dojazdów do pracy i miejsca zamieszkania, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja poda ...

Czy wydatki poniesione na zakup pojazdu typu "Melex" uprawniają do dokonania odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Przedmiotową sprawę reguluje art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zgodnie z którym podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne. Za wydatki o których mowa wyżej uważa się między innymi wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sp ...

Czy zgodnym z przepisami prawa będzie zaliczenie bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie samochodów osobowych przeznaczonych do „jazdy testowej” o przewidywanym okresie eksploatowania krótszym niż rok?

Z powołanych na wstępie pism wynika, że spółka prowadzi między innymi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej samochodów osobowych. W ramach tej działalności jednostka zamierza nabywać pojazdy, które przeznaczy do tzw. „jazdy testowej”, które będą, cyt. za podatnikiem, „eksploatowane przez klientów i pracowników w celu sprawdzenia cech pojazdów, przydatności do nabycia, właściw ...

Czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ich własność samochodów, motocykli i rowerów wykorzystywanych w pracy może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2004.01.16 (wpływ 2004.01.19) nr Fn 0717-2/2004 informuje, co następuje: Wątpliwość Wasza dotyczy kwestii, czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ...

Czy w przypadku zwrotu kosztów używania rowerów przez listonoszy należy stosować przepisy art. 21 ust. 1 pkt 13 czy też art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wolne od podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Z definicji pojęcia "narzędzie" zawartej Encyklopedii PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN SA z 2003 roku) wyn ...

Na podstawie art. 14a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ,,Ordynacja Podatkowa" zwracamy się o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa w zakresie możliwości odliczania podatku VAT od zakupionego paliwa do ciągników siodłowych na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym po 1 maja 2004r.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że ciągniki siodłowe zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług mieszczą się zasadniczo w grupie ciągników drogowych (symbol 34.10.44) i są one zaprojektowane co do zasady do ciągnięcia naczepy połączonej z tym pojazdem za pomocą siodła. Ograniczenie w zakresie wysokości k ...

Podatnik wykonuje usługi w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych.Pilotowanie st5anowi realizację ustawowego obowiązku czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach( art. 129 ust. 1 i ust 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym). Przedmiotem świadczenia ze strony Policji w ramach pilotażu jest zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego wszystkich użytkowników dróg w ruchu podczas trwania przejazdu pojazdu nienormatywnego, a nie wyłącznie podmiotu realizującego ten przejazd. Zgłoszenie potrzeby pilotowania pojazdu nienormatywnego należy do obowiązków organizatora transportu (§ 5 ust. 1 rozporządzenia MSW iA z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat – Dz. U. z 2004r. nr 7 poz. 62). Niedopełnienie tego wymogu grozi karą administracyjną za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu (art. 13g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Pobierana z tego tytułu opłata jest należnością o charakterze publicznoprawnym, skalkulowaną na poziomie rzeczywistych kosztów, nie zaś przychodem z odpłatnego świadczenia usługi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Podstawą jej uiszczania jest przepis ustawy należącej do sfery przepisów administracyjnych. Według KWP należałoby przyjąć, iż pilotowanie pojazdów jako usługa z zakresu administracji publicznej, nie wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej, winna podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.Wobec powyższego proszę o zajęcie stanowiska czy zastosowanie stawki zwolnionej podatku VAT wobec usług pilotowania pojazdów nienormatywnych przez jednostki Policji jest prawidłowe.

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm./, w odpowiedzi na wniosek znak F-330.MG/17/2004 z dnia 13.04.2004r. informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizow ...

Generowanie strony w 9 ms