Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dywidendy

1. Sąd przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie jest zwiazany treścią uzasadnienia wyroku, która nie odpowiada wymaganiom oceny prawej w rozumieniu art. 30 ustawu o Naczelnym Sądzie Administarcyjnym. W związku z powyższym jest obowiązany do merytorycznego rozpoznania skargi. 2. W braku odmiennych postanowień umowy spółki lub uchwały o podziale zysku między wspólników, dywidenda powinna być zrealizowana, tj. wypłacona wspólnikom bez zbędnej zwłoki w stosunku do dnia powzięcia przez zgromadzenie wspólników tej uchwały. 3. O ile zastrzeżenie odsetek w umowie powoduje, że umowa taka z woli stron staje się umową odpłatną, o tyle z samego roszczenia o odsetki ustawowe za opóźnienie spełnienia świadczenia pieniężnego nie można wywodzić żadnych wniosków co do charakteru opóźnionego świadczenia jako odpłatnego lub nieodpłatnego. 4. Pojęcie nieodpłatnego świadczenia, użyte w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może być rozumiane w sensie cywilistycznym. 5. Dywidenda przyznana uchwałą walnego zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej, a nie wypłacona im, jest dla spółki nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od takiego świadczenia należy się podatek także wówczas, gdy spółka oddała później dywidendę wspólnikom z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Ich wypłata nie czyni świadczenia odpłatnym.

Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w K., decyzją z dnia 19 marca 1997 r., Nr 122/97, określił Polsko-Kanadyjskiemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu "P. I." Spółce z o.o. w K. podatek dochodowy za dok 1995 w kwocie 644.929 zł wyliczony od dochodu w kwocie 1.612.323 zł. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że wyliczenie wyższego podatku dochodowego od osób prawnych za rok ...


Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.03 r. w sprawie zwrotu części zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, uiszczonego z tytułu wypłaconych należności (dywidendy) dla zagranicznego udziałowca – niemieckiej Spółki, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że polska spółka wypłacając dywidendę dla niemieckiego udziałowca ...

Jak należy opodatkować w Polsce dywidendę uzyskaną we Francji i tam opodatkowaną?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów uprzejmie informuje: Z informacji przedstawionych w ww. piśmie wynika, iż jest Pan posiadaczem ak ...

Spółka wnosi o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnego świadczenia, w wysokości odsetek jakie należałoby zapłacić na rynku międzybankowym, w celu pozyskania kapitału w wysokości wstrzymanej dywidendy i w wysokości utworzonego Funduszu Dywidend”.

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.10.2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (uzupełniony w dniu 23.12.2003 r.), w odniesieniu do przepisów zawartych w art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. ...

Dotyczy opodatkowania otrzymanych dywidend z tytułu udziału w zyskach od Spółki krajowej.

Działając na podstawie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2003 r., uzupełnionego na wezwanie Urzędu w dn. 26.01.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego stanu fakty ...

Czy uiszczony w m-cu grudniu podatek od otrzymanych dywidend podatnik może odliczyć od kwoty podatku obliczonego za rok 2003?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 grudnia 2003 r. przesłanego do Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów, a otrzymanego przez tutejszy Urząd w dniu 11 lutego 2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 15 ...

Jak należy opodatkować przychód z tytułu dywidendy?

Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 1a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źr ...

Sposób opodatkowania akcji amerykańskiego koncernu oraz dywidend od tych akcji.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 lutego 2004 r., uzupełniony dnia 5 marca 2004 r. o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania dochodów z akcji oraz dywidend - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia ...

a) czy określenie "dochód faktycznie uzyskany"użyte w art. 10 ustawy o p.d.o.p. odnosi się do wartości dywidendy brutto przed opodatkowaniem czy pomniejszonej o podatek pobrany u źródła, b) zakres określenia podatek dochodowy, użyte w art. 16 ust.1 pkt 15 w/w ustawy,

Dnia 17 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez X Sp. z o. o., , dotyczące opisanych w zapytaniu kwestii: Organ Podatkowy zważył, co następuje: Ad a) Zgodnie z art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału. Z uwagi na fakt, że w ...

Generowanie strony w 10 ms