Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stypendium naukowe

Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu stypendium doktoranckiego wypłacanego na terytorium USA?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ustawodawca w art. 45 ust. 1 ustawy wprowadził technikę samoobliczenia podatku dochodoweg ...

Czy od stypendium Ministra Kultury, jako wynagrodzenia za dzieło, przysługują 50% koszty uzyskania przychodu.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 29.12.2004 r. (uzupełnionym 19.01.2004 r.) zapytaniem dot. zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu od otrzymanego stypendium, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07 ...

Podatniczka posiadająca na utrzymaniu małoletnie dziecko, które otrzymało w roku 2003 stypendium naukowe w kwocie łącznej 600,00 zł (co miesiąc 100,00 zł) oraz nagrodę wypłaconą przez Zarząd Miasta zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji o sposobie rozliczenia osiągniętych przez dziecko przychodów: 1. czy wypłaconą nagrodę może doliczyć po połowie do dochodów swoich i męża? 2. Czy dziecko musi złożyć zeznanie podatkowe za 2003 r. i jakie źródła przychodu należy w tym zeznaniu wykazać?.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz doc ...

Czy stypendysta pracujący na umowę zlecenie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2003 r. (wpływ 25.11.2003 r.) uzupełnione o własne stanowisko pismem z dnia 20.12.2003 r. (wpływ 23.12.2003 r.) w sprawie zasad zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanych przez Fundację stypendiów, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa ( ...

Czy pomoc materialna dla uczniów - udzielana w formie stypendium socjalnego lub stypendium naukowego za wyniki w nauce, których wysokość i zasady przydzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego - podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji na zapytanie złożone w dniu 11.03.2004r.: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego ...

Czy stypendia (socjalne i naukowe) i inne świadczenia pomocy materialnej (dopłaty do akademików, dopłaty dla niepełnosprawnych studentów, zapomogi etc.) wypłacone studentom przez niepubliczną szkołę wyższą na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym ze środków budżetu państwa oraz własnych są opodatkowane ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 9 września 2004r. przesłane do tutejszego organu podatkowego w dniu 7 października 2004r., uzupełnione w dniu 20 października 2004r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowa ...

Czy kwota stypendium naukowego sfinansowana ze środków Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości stanowi dla studenta dochód wolny od podatku? Czy Uczelnia ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C i wskazania w nich kwoty umorzonego czesnego, jako przychód z innych źródeł?

Odpowiadając na pismo z dnia 21.12.2004 r., Nr WSPiM/2578/2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ...

Czy stypendia naukowe, które uczelnia zamierza przyznać nauczycielom akademickim zatrudnonym na podstawie umowy o pracę podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku w związku z wnioskiem Uczelni Wyższej WM-07/2005 z dnia 03.02.2005 r. (uzupełnienie wniosku z 10.02.2005) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy otrzymane stypendia za granicą za udział w szkoleniu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów: art. 14a, art. 14 b, art. 14 c, art. 216 § 1, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.01.2005 r. w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - opodatkowanie otrzymanego stypendium za udział w szkoleniu uz ...

Czy zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają wypłacone w 2004 r. stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce ? Jakie są obowiązki informacyjne związane z wypłatą tych stypendiów ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2004 roku Wasza jednostka wypłaciła uczniom szkoły średniej stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) zawiera katalog zwolnień przedmiotowych. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 1 pkt 39 powoła ...

Generowanie strony w 14 ms