Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi hotelarskie

Opodatkowaniem podatkiem VAT pobytu hotelowego zdrowych matek na oddziale ginekologiczno – położniczym, w przypadku gdy dzieci muszą pozostać do dalszej hospitalizacji.

dotyczy: zapytania z dnia 25.09.2003 r. w sprawie stawki podatkowej dla świadczonej przez szpital usługi zakwaterowania matki na oddziale ginekologiczno - położniczym w związku z potrzebą dalszej hospitalizacji jej dziecka. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w odpowiedzi na ww. pismo uprzejmie informuje: Udzielona Państwu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach pisemna informacja z dnia 1 ...

Czy w opisanej poniżej sytuacji możliwe jest refakturowanie usług hotelowych? Zgodnie z podpisaną umową w imieniu producenta sprzedaję wyprodukowane przez niego towary na terenie całego kraju. Producent płaci mi za sprzedany towar oraz zwraca koszty noclegów. Korzystanie z noclegów dokumentowane jest fakturą wystawioną na moją firmę. Ja, aby otrzymać zwrot kosztów powinienem wystawić fakturę na mojego zleceniodawcę. Mam wątpliwość czy może być to refaktura ze stawką taką samą jak w fakturze pierwotnej czy faktura ze stawką podstawową 22%.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r. (data wpływu: 06.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy wystawiają faktury w przypadku sprzedaży towarów lub/i świadczenia usług. W opisanej sytuacji nie świadczy Pan przedmiotowych usług ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi hotelarskie, gastronomiczne, organizowanie imprez /bankiety , szkolenia /podczas ,gdy firma zarządza domem wczasowym ?

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr 54 poz.535 / dla wyrobów i usług wymienionych w załączniku nr 3 stawka podatku wynosi 7 % z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.W pozycji nr 140 w/w. załącznika są wymienione usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem ...

Stawka podatku VAT na usługi hotelowe, usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych i usługi związana z rekreacją i sportem.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatk ...

wysokości stawki podatku VAT dla świadczonych usług organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym: organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w formie zielonych szkół, biwaków, kolonii, obozowisk, wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych, które zostały zaklasyfikowane do usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci o symbolu PKW i U 55.23.11. (55.23 Z).

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie Pana zawarte w piśmie z dnia 26 maja 2004 r. (data wpływu do tut. organu 27 maja 2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - uprzejmie wyjaśni ...

prośba o udzielenie informacji w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie usług hotelowych, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług stolarskich.

W piśmie podatnik zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie usług hotelowych, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług stolarskich. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ nie stosuje się obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należne ...


Zapytanie podatnika dotyczy stawki podatku VAT na usługi świadczone przez uczelnię wyższą: zakwaterowania w domach studenckich osób nie będących studentami oraz studentów innych uczelni, zakwaterowania czasowego w hotelu asystenta pracowników uczelni wraz z ich rodzinami oraz osób spoza uczelni oraz występów akademickiego zespołu artystycznego. Ponadto podatnik pyta czy uczelnia może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur wystawionych za usługi gastronomiczne, które uczelnia kupuje od innej firmy gastronomicznej.

Organy podatkowe nie są uprawnione do klasyfikowania usług do odpowiedniego grupowania PKWiU. To podmiot winien dokonać właściwej klasyfikacji świadczonych usług a w razie wątpliwości zwrócić się do właściwego organu statystycznego. Zwolnienia wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) odnoszące się do załącznika nr 4 mają c ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego od usług gastronomicznych w przypadku, gdy podatnik świadczy usługi hotelarskie?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowa ...

Dotyczy stawek podatkowych jakimi winne być opodatkowane usługi parkingowe, hotelowe, rehabilitacyjne, opiekuńczo – rehabilitacyjne, obowiązku rejestracji obrotów na kasie fiskalnej z tytułu dostawy w/w usług oraz czy środki otrzymane od właściciela budynku na remont zaksięgować jako przychody i odprowadzić podatek należny VAT.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytania Stowarzyszenia „...” zawarte w piśmie z dnia 20 maja 2004 r. w zakresie podatku od towarów i usług – działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) -uprzejmie wyjaśnia . Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie przedstawia się następuj ...

Generowanie strony w 42 ms