Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: syndycy

Dotyczy opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłości.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki z dnia 4.09.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłoś ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym bank ma prawo żądać od Syndyka masy upadłościowej faktury za przekazane przedmioty zastawu i przewłaszczenia z masy upadłościowej (kto jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT – Syndyk czy kredytobiorca) ?

Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz inne czynności zrównane ze sprzedażą. Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu bankowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje w momenc ...

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej zwrócił się z następującym zapytaniem : 1. czy w razie zaliczenia, na poczet cen kupna lokalu, kwot określonych w planie podziału masy upadłości, wpłaconych przez członków spółdzielni przed 01.01.2002 r. ma zastosowanie przepis § 69 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) ? 2. czy realizując umowę sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz opisanej grupy spółdzielców, zobowiązany będzie do naliczenia 7 % stawki podatku od towarów i usług tak jak to czynił będzie dla osób dokonujących zakupu w systemie deweloperskim (bez przystąpienia do spółdzielni) ? 3. czy sprzedaż objęta aktem notarialnym wymaga wystawienia faktury VAT na pełną wartość umowy, w tym zapłaty ceny dokonanej jako wniesienie wkładu budowlanego w latach 1999 r., 2000 r., 2001 r., kiedy spółdzielnia nie była jeszcze płatnikiem podatku ? 4. czy syndyk zarządzający majątkiem upadłej spółdzielni i prowadzący działalność gospodarczą upadłego na podstawie postanowienia sądu po zgłoszeniu obowiązku podatkowego jest w świetle przepisów podatkowych tym samym podmiotem gospodarczym ?

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku zapytania podatnika będziemy mieli do czynienia z dwoma rożnymi przypadkami. Wszystko zależy od statusu prawnego spółdzielcy. Rozróżnić należy dwie kwestie. Spółdzielców, którym dopiero spółdzielnia buduje lub wybudowała lokale mieszkalne i tych, którzy są członkiem spółdzielni i nabyli już określone prawa. W drugim przypadku, gdy osoba jest członkiem spółdziel ...

Wątpliwości podatnika dotyczą następujących kwestii :br.1.czy syndyk ma obowiązek podpisywania i składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, 2.kto ponosi odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość ksiąg rachunkowych w związku z kontynuacją działalności gospodarczej przez syndyka, na skutek decyzji sądu w tym przedmiocie, 3.na kim ciąży obowiązek odprowadzenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, powstałych w związku z kontynuacją działalności gospodarczej, 4.jak wyglądają kwestie opisane w punktach powyższych w miesiącu, w którym ogłoszono upadłość. W ocenie podatnika podmiot, w stosunku do którego ogłoszono upadłość, nie przestaje być podatnikiem ani płatnikiem podatków. Syndyk przejmuje jedynie wszelkie uprawnienia i obowiązki o charakterze zarządczym i formalno – technicznym tj. podpisywania i składania deklaracji VAT, odprowadzania zobowiązań podatkowych powstałych w związku z kontynuacją działalności gospodarczej z majątku wchodzącego w skład masy upadłości, ponosi również odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość ksiąg rachunkowych.

Stan faktyczny: Postanowieniem z dnia 12 września 2003 r., w stosunku do podatnika została ogłoszona upadłość. Podatnik w rozliczeniu za miesiąc wrzesień złożył deklarację podatkową w podatku od towarów i usług, którą podpisał osobiście. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 20 § 1 rozporządzenia z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 118, poz. 512 z późn. ...

Czy podatnik winien zainstalować kasę fiskalną w przypadku sprzedaży składników majątkowych dokonywanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przez syndyka masy upadłości w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo przekroczyło limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

W świetle art. 90 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) - syndyk objął majątek upadłego i rozpoczął zarządzanie nim działając za podmiot upadły. Nie oznacza to jednak, że upadły utracił status podatnika podatku od towarów i usług, gdyż syndyk działa jedynie w imieniu i na rachunek upadłego. W tym stan ...

dotyczy opodatkowania otrzymanego przez syndyka zwrotu kosztów przejazdów własnym samochodem w celach służbowych z miejsca zamieszkania do siedziby masy upadłości oraz z siedziby masy upadłości do sądów i urzędów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 13.04.2004 r. (znak: L.I US.XVII/415/26/04) w następujący sposób: Z przedstawionego przez ...

Czy czynności syndyka są opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 11 czerwca 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 11 czerwca 2004 r., które wpłynęło do organu podatkowego w dniu 14 czerwca ...

Czy syndyk (powoływany postanowieniem o ogłoszeniu upadłości do pełnienia obowiązków syndyka) jest opodatkowany podatkiem VAT?

W myśl brzmienia art.15 ust.3 pkt 3 ustawy z dn.11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz.535 ) „za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art.13 pkt 2-8 ustawy z dn.26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz.176 z późn. zm.), jeżeli z ...

Podatnik jest osobą fizyczną świadczącą pracę w charakterze syndyka oraz na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w charakterze zarządcy komisarycznego: 1. Czy otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Kiedy powstaje obowiązek rejestracji w podatku VAT? 3. Co stanowi podstawę naliczania podatku VAT? 4. Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 5. Czy Podatnik obciąża fakturą VAT firmę finansującą w momencie przekroczenia kwoty zwolnionej?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym pojęcie „ działalności gospodarczej” – stosownie d ...

Czy syndyk masy upadłościowej jest podatnikiem podatku VAT z tytułu przychodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia syndyka masy upadłości?

Zasady powoływania syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego określa ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) W art. 156 ust. 1 – 3 tej ustawy wskazano, że syndyka powołuje się w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, nadzorcę sądowego powołuje się w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, a zarządcę ...

Generowanie strony w 8 ms