Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc bezzwrotna

Prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku, gdy zakupy finansowane są częściowo ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a częściowo ze środków własnych.

dot. informacji udzielonej przez Urząd pismem z dnia 18.08.2003 r. nr US.PP-1/443/1/122/000625/137/2003. W związku z ww. informacją Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prosi o poinformowanie Podatnika, iż w przypadku, gdy zakupy towarów i usług lub import towarów są finansowane w części z rachunku bankowego, na którym ulokowane są wyłącznie środki bezzwrotnęj pomocy zagranicznej, o której mowa w § ...

Dotyczy możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania o nazwie „wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na osiedlu mieszkaniowym" w całości sfinansowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnej.

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm./ na pismo z dnia 19 listopada 2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tj. możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania o nazwie „wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na osiedlu ...

korekta udzielonej przez Naczelnika odpowiedzi w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 22.12.2003 r. Nr PD2/415-44/03 koryguję udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ...

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz 926 z późn.zm.), uprzejmie proszę o udzielenie pisemnej informacji i przesłanie wyjaśnień usuwajacych watpliwości jakie nasuwa wykładnia przepisów ustaw podatkowych dotyczących zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tak zwanych środków pomocowych tj.:1) § 67 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz. U Nr 27, poz.268 z późn. zm.)Stan faktyczny: Firma X z siedzibą w Niemczech , w konsorpcjum z m.in. Firmą Y, wygrała przetarg na projekt Rozwó Zasobów Ludzkich w Z w Polsce, realizowany na zlecenie C . Warunkiem przystąpienia do przetargu było przedstawienie ekspertów zarządzających poszczególnymi modułami projektu.Zostałem przedstawiony jako jeden z trzech ekspertów realizujących program (powierzono mi zarządzanie Modulem I projektu). Projekt jest finansowany z tak zwanych unijnych środków pomocowych. Podpisano ze mną wstępną umowę przyrzeczenia uczestnictwa w projekcie. Obecnie w/w firma z siedzibą w Niemczech chce zawrzeć za mną umowę zlecenia na świadczenie usług w zakresie zarządzania I Modułem.Zlecone mi usługi chcę wykonywać w ramach prowadzonej przeze mnie dzialalności gospodarczej.W ramach kontraktu z w/w firmą będę wykonywał usługi bez pobrania należości, tj. czynności o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż beneficjentom programu nie będę wystawiał żadnych faktur, ani też nie będę pobierał od nich żadnego wynagrodzenia. W celu zakwalifikowania wykonywanych przeze mnie usług wystąpiłem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego wŁodzi.W mojej ocenie bez względu na to, czy umowa zlecena z firmą X na świadczenie usług zostanie zawarta w ramach prowadzonej firmy, czy też poza nią (jako osoba fizyczna), to przychody z tego tytułu będą zwolnione z VAT na mocy cyt. wyżej przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dia 22 marca 2002r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana z dnia 12.01.2004r. uzupełnione w dniu 27.01.2004r. w części dotyczącej podatku od towarów i usług informuję że zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) czynności o których mowa w art. 2 ust 3 ustawy o podatku od towarow i usług, sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej określ ...

Czy bezzwrotne środki tzw. „pomocowe”, przekazane przez beneficjenta pomocy podwykonawcy zadań, realizowanych w ramach tej pomocy korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych oraz, czy wynagrodzenia, wypłacane przez tego podwykonawcę pracownikom, czy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego w Zakopanem Nr PDOP/ 423 - 3/03 z dnia 10.06.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej powyżej ustawy stwie ...

1. Czy mamy prawo ubiegać się o zwrot podatku naliczonego od zakupów towarów i usług sfinansowanych ze środków pomocowych w sytuacji gdy nie wykonamy czynności opodatkowanych i nie wystąpi VAT należny? 2. Czy staniemy sie płatnikiem podatku VAT od dnia następującego po dokonaniu rejestracji w zakresie podatku VAT czy też od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu VAT- R ?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 27.01.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 12.02.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22 marca 2002 r. w sprawie wyko ...

Czy zmiana art. 21 ust. 1 lit. pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzona począwszy od 1.01.2004 r. wpływa w istotny sposób na zakres wynikającego z tego przepisu zwolnienia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. pkt 46 lit. a - b ustawy z dnia 26.0 ...

Czy realizując cel wynikający z umowy z firmą, która jest bezpośrednim dysponentem Środków Pomocowych Unii Europejskiej uzyskane przychody są zwolnione z podatku dochodowego – art. 21 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 14.11.2003 r. w sprawie informacji dot. przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśnia co następuje: Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane wynagrodzenia w ramach realizacji programu edukacyjnego finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej Unii Europejskiej?

Dotyczy: podatku dochodowego od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. W odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.12.2003 r.) Znak ZS2/64/2003/2004, w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych wynagrodzeń w ramach realizacji programu edukacyjnego finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej Unii Europejskiej, Naczeln ...

Czy płatnik jest zobowiązany do sporządzania korekty informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań ...

Generowanie strony w 63 ms