Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot różnicy podatku

Prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku, gdy zakupy finansowane są częściowo ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a częściowo ze środków własnych.

dot. informacji udzielonej przez Urząd pismem z dnia 18.08.2003 r. nr US.PP-1/443/1/122/000625/137/2003. W związku z ww. informacją Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prosi o poinformowanie Podatnika, iż w przypadku, gdy zakupy towarów i usług lub import towarów są finansowane w części z rachunku bankowego, na którym ulokowane są wyłącznie środki bezzwrotnęj pomocy zagranicznej, o której mowa w § ...

Zwrot różnicy podatku dla zakładu pracy chronionej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 27 stycznia 2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 a ust. 1 ustawy o VAT (w stanie prawnym obowiązującym w 2002 r.) prowadzącym zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej przysługiwało prawo w zakresie działania tego zakładu do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usłu ...

Zasady uzyskania przez podatnika prawa do bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.08.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w oparciu o art. 14 a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Przepisy art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ak ...

Podatnik pyta czy jeśli wyeksportowany przez niego towar powróci do kraju przed dniem dokonania przez urząd skarbowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 8 ustawy o VAT.

W myśl przepisu art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w przypadku, gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru do kraju, podatnik obowiązany jest zwrócić całość lub odpowiednią ...


Podatnik zapytuje: 1) czy sprzedaż na rzecz stoczni wyrobów hutniczych do produkcji w/w statku jest opodatkowana stawką VAT 0% w oparciu o §61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. 2) czy podatnik może ubiegać się o zwrot podatku na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia

Stan faktyczny Podatnik podjął współpracę ze stocznią w zakresie dostaw wyrobów hutniczych na produkcję morskiego transportowca przewożącego towary. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z §61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27poz. 268 z późn. zm.) zwa ...

Z treści art. 21 ust. 1 i ust. 2 wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której jest mowa w art. 19 ust. 2 i 2a jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku naliczonego, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu z Urzędu Skarbowego różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) informuję, iż zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i ...

Dotyczy otrzymania zwrotu różnicy podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, w sytuacji gdy należności wynikające z faktur zakupu zostały zapłacone na rachunek bankowy faktora (spółki z o.o.), z którym wystawca faktur zawarł umowę faktoringową.

W dniu 30.01.2004 r. złożony został do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani o udzielenie informacji w sprawie zastosowania art. 21 ust. 6a ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm.) tj. otrzymania zwrotu różnicy podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, w sytuacji gdy należności wynikające z faktur zakupu zo ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z dokumentu stwierdzającego nabycie używanego samochodu ciężarowego, który od momentu opuszczenia fabryki był i jest samochodem ciężarowym, ale nie posiada wyciągu ze śwadectwa homologacji?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się tylko do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na p ...

czy zasadne jest stanowisko, że kwota zwrotu różnicy podatku nie może być wyższa od kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur, z których należności zostały w całości uregulowane?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 17.03.2004 roku (data wpływu 18.03.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając wątpliwości dotyczące prawa zwrotu określonej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w następującym stanie faktycznym. Spółka wykonuje usługi eksportu transportu opodatkowane stawką 0%, zazwyczaj co mi ...

Generowanie strony w 5 ms