Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczenia międzyokresowe

Czy przychód z otrzymanej zaliczki w wysokości 90 % łącznego wynagrodzenia za usługi świadczenia promocji w latach 2003-2008 można traktować jako rozliczenie międzyokresowe przychodów, zaliczając w okresach miesięcznych do przychodów podatkowych miesięczną ratę wynikającą z wystawionej faktury ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana złożonym dnia 11.12.2003 r., dotyczącym zaliczenia zapłaty za usługi świadczenia promocji w latach 2003-2008 do przychodów z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Stosownie do przepisu art. 14 ust. ...

Jak powinny być rozliczane koszty uzyskania przychodu w związku ze zmianą od 1 stycznia 2004 r. daty powstania przychodu należnego z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów? Spółka zwróciła się z zapytaniem czy faktury zakupu powinni rozliczać poprzez konto rozliczeń międzyokresowych kosztów w następnym miesiącu tzn. w momencie uzyskania przychodu?

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. za datę powstania przychodu należnego, w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów uważa się wynikający z faktury termi ...

Czy w związku z połączeniem spółek planowanym na 30.06.2004 r. wszystkie koszty poniesione (ujęte w księgach rachunkowych) przez Spółkę przejmowaną w miesiącu czerwcu 2004 r., należy zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu tego miesiąca, czy też należy ustalić kwotę kosztów dotyczącą przychodów, które z uwagi na termin płatności (po 1 lipca 2004 r.) staną się przychodami społki przejmującej, zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Obowiązujący od 01.01.2004 r. art. 12 ust. 3d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) eliminuje wątpliwości w zakresie określania daty uzyskania przychodu w odniesieniu do usług ciągłych takich jak m.in. dostawy energii elektrycznej, które charakteryzują się tym, że są usługami zawieranymi z reguły na czas nieokreślony i rozli ...

1.W jaki sposób należy przyporządkować koszty uzyskania przychodów do przychodów w odpowiednich okresach czasowych, jeżeli z faktur zakupu (np. koszty wysypisk) nie wynika, jaka część kosztów odpowiada przychodom następnych okresów? 2.Czy prawidłowe jest rozliczanie procentowe kosztów w stosunku do przesuniętych przychodów? 3.Czy koszty związane z przychodami następnych okresów należy również przyporządkować w trakcie danego roku obrotowego tzn. przy przesunięciu przychodów z miesiąca na miesiąc należy również odpowiednio rozliczać koszty uzyskania?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że firma, prowadząca pełną księgowość, świadczy usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2004 r. przepisami zawartymi w art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - za datę powstania ...

Czy przedstawiony przez spółkę sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów współmiernej do stopnia zaawansowania robót jest możliwy do zaakceptowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, iż realizuje ona kontrakt na terenie kraju, którego przedmiotem jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz zgodne z nią dostarczenie, montaż i rozruch kompletnej instalacji parowych zdmuchiwaczy sadzy dla kotłów parowych, wg formuły „pod klucz” Strony ustaliły ponadto możliwość wystawienia przez wykonawcę czterech faktur za wyk ...

dotyczy wartości składników majątkowych

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (pismo z dnia 30.12.2004 r. (znak: US.I-PDOP/423/5/2004) ...

Dotyczy określenia straty w podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2005 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu dokonuje zmiany informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie pismem nr PD 4230-1/04 z dnia 19 maja 2004 r., dotyczącej określenia s ...


Czy zobowiązania, rezerwy na zobowiązania wobec pracowników, pozostałe rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe przejęte przy wniesieniu do spółki przedsiębiorstwa państwowego powinny być uwzględnione przy ustalaniu wartości firmy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 16g ust. 2 w związku z art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku P. sp. z o.o. z dnia 30.12.2004 r. (znak: L.dz.2102/2004, data wpływu do tut. Urzędu 7.01.2005 r.) o ...

Czy i jaki wpływ na wartość składników majątkowych uwzględnianych przy określaniu wartości początkowej firmy w trybie art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają: zobowiązania, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe przychodów i przychody przyszłych okresów?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16g ust. 2 w związku z art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 4.04.2005 r. ( ...

Generowanie strony w 6 ms