Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: emeryci

Czy można zwolnić z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody uzyskane z emerytury?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18.12.2003 r. (data wpływu do urzędu) informuje: Na podstawie art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu ...

Czy wobec należności, które otrzymują funkcjonariusze na podstawie art. 118 ustawy o Straży Granicznej należy stosować podatek w formie ryczałtu w wysokości 20%, a jeżeli tak, to czy rozwiązanie to stosować wyłącznie do osób zwolnionych ze służby stałej, a wobec funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej (którzy pobierają te same należności, z tym że odprawa równa się wysokości jednomiesięcznego uposażenia) stosować podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%? Ponadto na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej funkcjonariuszowi w służbie stałej, zwolnionemu ze służby na podstawie art. 45 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 4 wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenia pieniężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu z dodatkami o charakterze stałym pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. W związku z tym, że funkcjonariusze ci stają się emerytami lub rencistami, którym jedynie na czas wypłaty w/w świadczenia zawieszono wypłatę emerytury lub renty, czy w tym przypadku należność ta powinna być opodatkowana zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 - podatkiem ryczałtowym 10% czy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a - podatkiem ryczałtowym 20%?

1/ Płatnicy są obowiązani do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) od wypłacanych przychodów ze stosunku służbowego jak: uposażenia funkcjonariuszy wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym oraz świadczenia ...

W jaki sposób płatnik winien pobrać podatek dochodowy od osób fizyvcznych z tytułu umowy zlecenia zawartej z podatnikiem będącym emerytem, w przypadku osiągnięcia przez niego dochodu w kwocie brutto 450 zł?

W myśl postanowień art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. – osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1 i 3 z tytułu działaln ...

Jak należy pobierać i deklarować podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia, przyznanego w drodze uchwały, członkowi Wspólnoty Mieszkaniowej nie będącemu członkiem zarządu, lecz wykonującemu prace w zarządzie Wspólnoty (prace dotyczące księgowania)?

Jeżeli z członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej nie została zawarta umowa na prace księgowe, a wykonywana praca odbywa się wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, wówczas uzyskany przychód kwalifikować należy jako przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm). Zgodni ...

Odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne na podstawie przepisów art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik przebywa na emeryturze, natomiast w związku ze swym stanem zdrowia zmuszony jest do ponoszenia kosztów leczenia oraz zakupu leków.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2003 r., uzupełnione pismem z dnia 10 grudnia 2003 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, iż stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Czy w przypadku korzystania z ekwiwalentu pieniężnego z ZFŚS przez emerytów, ekwiwalent ten dla byłych pracowników jest zwolniony przedmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 pkt 38 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Nr GZOPO/3/2004 z dnia 08 kwietnia 2004r. (data wpływu), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje: Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podat ...

Emeryci i renciści otrzymali bony i talony towarowe w zwiąku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy do wysokości 2.280,00 zł. Czy emeryci i renciści naszego zakładu pracy otrzymujący bony, talony towarowe o wartości nieprzekraczającej 2.280,00 zł powinni zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10% ?

Zgodnie z przepisem art.21 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (t.j. Dz.U. Nr 14 poz.176 z 2000 r. ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spół ...

dotyczy opodatkowania w Polsce dochodów z tytułu emerytury otrzymywanej ze Stanów Zjednoczonych

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 9.02.2004 r. w sprawie zasad opodatkowania przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce emerytury pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z treści zapytania, jak i dołączonych dokumentów wynika, że ...

Czy należy pobierać podatek dochodowy od równoważnika pieniężnego, wypłacanego za remont lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej?

Wypłacone emerytom i rencistom Państwowej Strazy Pozarnej równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego należy uznać za świadczenia pieniężne z tytułu łączącego ich poprzednio z zakładem pracy stosunku służbowego i opodatkować na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz 176 ze zm.), ...

Czy bony towarowe przekazane emerytom i rencistom od byłego zakładu pracy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunk ...

Generowanie strony w 4 ms