Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie

Czy można zwolnić z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody uzyskane z emerytury?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18.12.2003 r. (data wpływu do urzędu) informuje: Na podstawie art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu ...

Czy od dnia 01.01.2004r. ekwiwalent pieniężny wypłacany przez pracodawcę pracownikowi za używanie do celów służbowych samochodu stanowiącego własność pracownika jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 171 ze zm.) jako ekwiwalent pieniężny za używany przez pracownika przy wykonywaniu pracy sprzęt stanowiący jego własność ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004r. informuje: z dniem 01.01.2004r. uchylony został pkt 22 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) na podstawie, którego wo ...

W związku z zakończeniem działalności gospodarczej w dniu 30.11.2003r., Podatnik sprzedał kiosk LOTTO innej firmie. Kiosk był użytkowany przez okres powyżej 5 lat od końca roku, w którym zakończono jego budowę, a więc, wg Podatnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług staje się towarem używanym i jest zwolniony od podatku VAT. Jednocześnie w ocenie Podatnika przedmiotowa sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, kiosk bowiem nie spełnia warunków określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy i jest tylko naniesieniem.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja towaru, skonstruowana na potrzeby podatku VAT, zawarta została w art. 4 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem przez po ...

Czy umowa pożyczki udzielona na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej jest czynnością cywilnoprawną zwolnioną z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28.01.2004r. (data wpływu 30.01.2004r.), o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisu art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uprzejmie informuje, iż stosownie do art. 9 pkt 10 lit. g cytowanej wyżej ustawy, zwalnia się od ...

Czy renta odszkodowawcza zasądzona wyrokiem sądowym a następnie podwyższona ugodą sądową i ugodą pomiędzy stronami korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004r Nr FF/01/40/04 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście udziela odpowiedzi w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c wyżej wymienionej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004r. odszkodowania w postaci renty otrzymane ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot ...

- w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług mycia pojazdów na ręcznej myjni samoobsługowej.

Odpowiadając na pismo z dnia 18.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.10.2003 r.) w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług mycia pojazdów na ręcznej myjni samoobsługowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia że w opisan ...

Czy kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 r. (bez numeru) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście uprzejmie informuje, że do 31.12.2003 r. obowiązywała regulacja prawna zawarta w art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. ze zm.), która dotyczyła zwolnień przedmiotowych w zakresie kwot za używanie samochodów dla p ...

Czy ryczałty samochodowe wypłacane niepełnosprawnym pracownikom Zakładu Pracy Chronionej na podstawie 2 pkt 12 lit.m rozporządzenia z 31.12.1998r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

- Świadczenia otrzymywane przez osoby niepełnosprawne ze środków PFRON oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż świadczenia te objęte są zwolnieniem podatkowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 27 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W myśl tego przepisu wolne od podatku są otrzymane zg ...

Czy czynności udostępniania kserokopii posiadanej dokumentacji medycznej przez Zakłady Opieki Zdrowotnej - Komendzie Wojewódzkiej Policji są zwolnione od podatku od towarów i usług, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU ex 85 - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT zał. Nr 2 ? Czy pilotowanie przez Policję pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przkraczają dopuszczalne wielkości są czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług na podstawie zał. Nr 2 do ustawy, jako usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego ?

W związku ze złożonym w dniu 17.03.2004 r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. ...

Generowanie strony w 81 ms