Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: remanent likwidacyjny

Od dnia 2004-01-01 zaprzestałem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, która do tego wykonywana była w formie działalności prowadzonej na imię obojga małżonków. Działalność w tym samym zakresie prowadzona jest nadal, lecz samodzielnie przez drugiego współmałżonka, który we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wymieniony był jako pierwsza osoba (obecnie we wpisie wymieniona jest wyłącznie on). Czy opisana zmiana powoduje konieczność sporządzenia tzw. remanentu likwidacyjnego i ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Zdaniem podatnika zmiana działalności wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego z nich - przewidziana w art. 22g ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest tożsama z likwidacją działalności o której mowa w art. 24 ust. 3 tej ustawy. W związku z tym nie zachodzi potrzeba sporządzenia remanentu likwidacyjnego i wyliczania dochodu od wartości ujętych w nim składników majątkowych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004 r. (data stempla pocztowego), działając zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Małżonkowie mogą prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym także na imię obojga, p ...

Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Jedno z małżonków likwidując firmę przekazuje drugiemu cały majątek firmy, "tj. materiały, towary wyposażenie i środki trwałe". Drugie z małżonków rozpoczyna działalność gospodarczą o tym samym profilu, przejmuje również pracowników zlikwidowanej firmy. Czy w związku z powyższym, w/w przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub podatkiem VAT ?

W związku ze złożonym dnia 14 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), dotyczącym przejęcia firmy prowadzonej na imię jednego małżonka – przez drugiego małżonka, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, co następuje: Przekazanie nieruchomości używanej do prowadzenia działalności ...

- w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.

Działając w oparciu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 06.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt ...

Zlikwidowałam działalność gospodarczą. Czy mogę pozostały po likwidacji towar wyprzedawać w lokalu, który posiadam na podstawie umowy użyczenia lub na rynku ?

W odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 06.02.2004r. zapytanie, dotyczące miejsca wyprzedaży towaru objętego spisem z natury na dzień likwidacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż: Zgodnie z art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i u ...

Jakie konsekwencje wystąpią w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia w formie aportu do spółki z o.o przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną oraz czy nowo powstała spółka z o.o może odliczyć stratę wniesionego przedsiębiorstwa?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje: W przypadku wniesienia w postaci aportu firmy do spółki z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw s ...

Dotyczy skutków podatkowych w związku z wystąpieniem z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2003 r. (wpływ do Urzędu 28 listopada 2003 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania zamierza Pan wystąpić z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe. Po wystąpieniu z tej ...

Sprzedaż środków trwałych po likwidacji firmy

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika bez znaku z dnia 03.09.2003 r. (data wpływu: 04.09.2003 r.) uzupełnionego pismem bez znaku z dnia 03.10.2003 r. (data wpływu: 06.10.2003 r.), wyjaśnia co następuje: Z treści art. 6 a ust. 1 ...

Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy? Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej osoba opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), obowiązana jest na dzień likwidacji: 1) sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) po ...

Czy darowizna przedsiębiorstwa osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w jakich wartościach należy sporządzić remanent likwidacyjny ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. w sprawie darowizny przedsiębiorstwa osoby fizycznej, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki w nim określone – informuje, że na mocy przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ust ...

Prowadziłam firmę wraz z mężem w zakresie handlu (udział po 50%). Z dniem 31.01.2004r. odeszłam z firmy i mąż sam będzie ją prowadził. Czy towary wykazane w remanencie (pozostające nadal w firmie) podlegają opodatkowaniu jako remanent likwidacyjny.

W związku ze złożonym dnia 25.02.2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uzupełnionym w dniu 09.03.2004r. dotyczącym prawidłowości rozliczenia w zakresie podatku dochodowego prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonków prowadzących wspólnie firmę rodzinną, w przypadku odejścia z firmy j ...

Generowanie strony w 13 ms