Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontrahenci

Czy wystawienie faktury VAT obciążającej kontrahenta Spółki za wykonane czynności zakwalifikowanych - wg treści pisma złożonego przez Spółkę - do poz. 65.23 PKWiU jako zwolnione z podatku VAT ( załącznik nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług... - poz. 9 „ sekcja J ex / 65-67 /". ) jest prawidłowe, czy w tym przypadku należy wystawić notę obciążeniową?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 14 października 2003 r. E. O. Spółka Akcyjna B. z ...

Jestem importerem odczynników chemicznych i dystrybutorem ich na terenie kraju. Zagraniczni producenci tych środków organizują w swoich krajach nieodpłatne szkolenia dotyczące sposobu ich wykorzystywania. Ponoszą koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia w czasie trwania szkolenia. Ja natomiast muszę pokrywać koszty przelotu i wyżywienia swoich kontrahentów w trakcie podróży. Czy wydatki te będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w mojej działalności gospodarczej?

W związku z pismem z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych w związku z przeszkoleniem swoich kontrahentów, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika w ktorej nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postepowanie przed sądem administarcyjnym, działając na po ...

Jaką stawka podatku od towarów i usług będzie opodatkowane świadczenie usług marketingowych (promocja, reklama, akwizycja, organizacja targów), na rzecz kontrahenta zagranicznego, nie majacego swojej siedziby ani oddzialu na terenie RP?

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.50 ust.1 ustawy z dnia 08.01.1993r.( Dz.U.Nr.11,poz.50 ze zm.) Minister Finansów w par.64 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 22 marca 2002r (Dz. U. Nr 27 poz.268 ze zm.) rozszerzył stosowanie stawki 0% na wykonanie usług w kraju dotyczących prze ...

Jaką stawką podatku VAT winno być opodatkowane świadczenie usług polegających na obsłudze stron internetowych świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego i przekazywanych za pomocą internetu ?

W zakresie podatku od towarów i usług: Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30.04.2004 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) przez eksport usług rozumie się usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą RP. Tak więc aby usługa mogła zostać uznana za usługę eksportową opodatkowaną stawką 0 % musi być wyk ...


Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować dostawę i montaż wyprodukowanej przez spółkę stolarki budowlanej w obiektach budownictwa mieszkaniowego realizowanej na podstawie umowy zawartej z kontrahentem? Czy wystawiając fakturę za wykonaną usługę powinna wykazać w odrębnych pozycjach robociznę ,pracę sprzętu, transport i materiały osobno stosując odpowiednie stawki podatku VAT, jeżeli umowa zawarta na wykonanie roboty budowlano –montażowej nie określa odrębnego rozliczenia zużytych materiałów?

Pismem z dnia 23.06.2004r Spółka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego w sprawie określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do wymiany stolarki budowlanej wyprodukowanej we własnym zakresie w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz czy faktura VAT za wykonaną usługę powinna być wystawiona w rozbiciu na robociznę ,pracę sprzętu ,transport i materiały licząc właściwą stawkę do ...

Gdzie podlegają opodatkowaniu usługi agencyjne świadczone na rzecz kontrahenta spoza krajów Unii Europejskiej ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź–Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 10 sierpnia 2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 września 2004 r., w sprawie miejsca świadczenia usług agencyjnych po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) informuje, co następuje: Z nadesłanego ...

Miejsce świadczenia usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.05.2004 r.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z nową ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cyt. ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w ...


Podatnik zwraca się z zapytaniem czy wypłacenie premii pieniężnej dla kontrahenta z tytułu dokonywanych zakupów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów z drewna. Spółka zawarła z odbiorcą umowę, w której określono warunki wypłaty premii z tytułu dokonywanych zakupów. Wysokość premii ustalono na 1,5% wartości dokonywanych zakupów przez cały czas trwania umowy, przy czym wartość wypłacanej premii nie może przekroczyć ustalonego pułapu. Umowa nie zawiera żadnych dodatkowych warunków, od spełnien ...

Generowanie strony w 20 ms