Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Sąd przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie jest zwiazany treścią uzasadnienia wyroku, która nie odpowiada wymaganiom oceny prawej w rozumieniu art. 30 ustawu o Naczelnym Sądzie Administarcyjnym. W związku z powyższym jest obowiązany do merytorycznego rozpoznania skargi. 2. W braku odmiennych postanowień umowy spółki lub uchwały o podziale zysku między wspólników, dywidenda powinna być zrealizowana, tj. wypłacona wspólnikom bez zbędnej zwłoki w stosunku do dnia powzięcia przez zgromadzenie wspólników tej uchwały. 3. O ile zastrzeżenie odsetek w umowie powoduje, że umowa taka z woli stron staje się umową odpłatną, o tyle z samego roszczenia o odsetki ustawowe za opóźnienie spełnienia świadczenia pieniężnego nie można wywodzić żadnych wniosków co do charakteru opóźnionego świadczenia jako odpłatnego lub nieodpłatnego. 4. Pojęcie nieodpłatnego świadczenia, użyte w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może być rozumiane w sensie cywilistycznym. 5. Dywidenda przyznana uchwałą walnego zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej, a nie wypłacona im, jest dla spółki nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od takiego świadczenia należy się podatek także wówczas, gdy spółka oddała później dywidendę wspólnikom z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Ich wypłata nie czyni świadczenia odpłatnym.

Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w K., decyzją z dnia 19 marca 1997 r., Nr 122/97, określił Polsko-Kanadyjskiemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu "P. I." Spółce z o.o. w K. podatek dochodowy za dok 1995 w kwocie 644.929 zł wyliczony od dochodu w kwocie 1.612.323 zł. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że wyliczenie wyższego podatku dochodowego od osób prawnych za rok ...

Przychody

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z najmu w 2003 r. w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 wymienia szereg zdarzeń, uznanych przez ustawodawcę za przy ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 20.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie połączenia się spółki jawnej (jako przejmowanej) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmujące ...

Przychody

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14 a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 20.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 20.03.2003 r.) w sprawie ustalenia wysokości stosowanych przez banki odsetek od kredytów informuje, że Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściw ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2003 r. uzupełnione w dniu 25.04.2003 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spółki „K.” z o.o. wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne wspólnika jednoosobowej spółki ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii następstwa prawnego, a zatem należy stosować w stosunku do podmiotów będących podatnikami VAT przepisy Ordynacji podatkowej. W art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukces ...

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Nr 412/05/2003 z dnia 20.05.2003 r. (uzupełnionym pismem Nr 452/06/2003 z dnia 10.05.2003 r., które zostało złożone w tut. urzędzie skarbowym w dniu 12.06.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. czy działanie „ ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Na podstawie art. 14a § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 07.07.2003 roku (data wpływu do Urzędu 11.07.2003 r.), w sprawie dotyczącej zakwalifikowania Spółki z o. o. „P.” jako podmiotu krajowego, czy też podmiotu zagranicznego wyjaśnia: Z treści wniosku ...

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.03 r. w sprawie zwrotu części zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, uiszczonego z tytułu wypłaconych należności (dywidendy) dla zagranicznego udziałowca – niemieckiej Spółki, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że polska spółka wypłacając dywidendę dla niemieckiego udziałowca ...

Dotyczy: 1) prawidłowości odnotowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrotu zaliczki dla właściciela za zakupione materiały, 2) czy poczynione zakupy przez Prezesa na rzecz Spółki należy traktować jako pożyczkę, jeśli tak to jakie Spółka powinna dokonać poczynania, 3) czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych podatek naliczony VAT, w stosunku do którego Spółka utraciła prawo do obniżenia podatku należnego.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z o.o. zawarte w piśmie z dnia 30 lipca 2003 r. (wpływ do US: 4 sierpnia 2003 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 sierpnia 2003 r. oraz pismem z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego: 1) prawidłowości odnotowania wydatkowania kapitału zakładowego jako zwrotu zaliczki dla właściciela za zakupione materiały, 2) czy poczyni ...

Generowanie strony w 63 ms