Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nota obciążająca

Czy wystawienie faktury VAT obciążającej kontrahenta Spółki za wykonane czynności zakwalifikowanych - wg treści pisma złożonego przez Spółkę - do poz. 65.23 PKWiU jako zwolnione z podatku VAT ( załącznik nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług... - poz. 9 „ sekcja J ex / 65-67 /". ) jest prawidłowe, czy w tym przypadku należy wystawić notę obciążeniową?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 14 października 2003 r. E. O. Spółka Akcyjna B. z ...

Czy w przypadku zmiany ceny wynikającej ze zmiany kursu EURO można wystawić fakturę korygującą (pierwotna faktura była wystawiona w PLN)? Czy w przypadku zawarcia porozumienia o spłacie zadłużenia można wystawić na to notę obciążeniową?

Urząd Skarbowy w Łasku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003r. (data wpływu 31.12.2003r.), uzupełnione pismem z dnia 03.02.2003r. w sprawie stosowania prawa podatkowego dotyczącego przepisów § 41 ust. 1, § 42 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie w ...

Czy będąc płatnikiem podatku VAT od miesiąca września 2003 r. można wystawiać noty obciążeniowe na współużytkownika budynku ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.12.2003 (bez numeru, data wpływu do Urzędu 05.01.2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: W piśmie z dnia 31.12.2003 Jednostka informuje, iż użytkownikami budynku przy Al. Piłsudskiego Nr (...) w Ł., zgodnie z decyzją Urzędu R ...

Czy nota księgowa - wystawiona na zakup materiałów, może być dowodem, stanowiącym podstawę zaliczenia tegoż zakupu do kosztów uzyskania przychodów ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 30 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 9 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie ...

Czy zmiana formy rozliczeń z Gminą z tytułu świadczenia przez "Przewoźnika" bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, z dopłaty z budżetu Gminy na podstawie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, rozliczanej na podstawie wystawionych faktur VAT, na dopłatę przez Gminę do kapitału zapasowego Spółki, rozliczaną na podstawie not księgowych, jest zgodna z prawem?

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 18.02.2004 r. Spółka zwróciła się z zapytaniem do Nac ...

Jak należy udokumentować refundcję podatku od nieruchomości?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 4 marca 2004 r. Spółka zwróc ...

Czy kara z tytułu „nie rozliczenia zwrotów towarów zgodnie z umową o współpracy” stanowi w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt uzyskania przychodu?

W odniesieniu do zwrotu towarów mają zastosowanie przepisy § 41 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), zgodnie z którymi, w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 ust ...

W jaki sposób i w jakim terminie należy ująć dla celów podatku dochodowego otrzymane od dostawców premie pieniężne/bonusy za osiągnięcie określonego poziomu zakupów?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 26 marca 2004 r. (wpływ do Urzędu w dniu 30 marca), uzupełnione następnie dokumentacją przekazaną w dniu 26 kwietnia i 4 maja 2004 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodow ...

Czy usługa magazynowania zareklamowanego, wadliwego towaru wykonana przez odbiorcę- zagranicznego kontrahenta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy też powinna być udokumentowana notą obciążeniową?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje : Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka zakupiła na terenie Polski od firmy „AA” ...

Czy możliwe jest dokonywanie wzajemnych rozliczeń podmiotów gospodarczych będących w stałych stosunkach handlowych w odniesieniu do rozliczania premii za realizację celów ilościowych na podstawie not księgowych ?

Na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz.926 z późn.zm.) odpowiadając na pismo z dnia 22.03.2004 r. w sprawie zapytania dotyczącego możliwości dokonania wzajemnych rozliczeń podmiotów gospodarczych będących w stałych stosunkach handlowych w odniesieniu do rozliczenia premii za realizację celów ilościowych na podstawie not księgow ...

Generowanie strony w 22 ms