Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opieka zdrowotna

Jeżeli osoba niepełnosprawna, tj. pełnoletni syn osiągający własne dochody przebywał na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem (również osobą niepełnosprawną posiadającą własne dochody), kto może odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003 rok opłatę za pobyt na tym turnusie opiekuna w sytuacji gdy rachunek wystawiony jest na syna ?

jDziałając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze .zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 14 stycznia 2004r tutejszy organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).j jW ...

Na wstępie informuję, że wobec mojej firmy nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrolne. Prowadzę działalność gospodarczą od 1.09.1998 r. zarejestrowaną najpierw pod nazwą „Poradnictwo .........." ze zmianą nazwy 12.05.2000r na „X- Ośrodek ...". Z leczeniem osób uzależnionych jestem związana zawodowo od 1989 r., kiedy to skończyłam studia magisterskie. Od 1998 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą i byłam podnajmowana przez Zespół Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Szkoleniowy, "S" c. Prowadziłam również własną praktykę leczniczą w zakresie uzależnień. Po zakupieniu lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność medyczną przy ul. X ze wspólnego majątku mojego i męża powstała możliwość zorganizowania prywatnej placówki odwykowej świadczącej profesjonalne usługi dla osób uzależnionych i ich rodzin. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5.03.1998 r. w sprawie Zakładów Lecznictwa Odwykowego artykuł 9 i 12 ust. 1 ośrodek spełniał wszystkie wymogi regulowane rozporządzeniem (zał. nr 2). Został również odebrany przez Sanepid. Obecnie prowadzi w nim swoją działalność dwóch lekarzy psychiatrów. Art. 10 ust. 1 o Zakładach Opieki Zdrowotnej określa, że świadczenia mogą być udzielane jedynie przez personel o odpowiednich kwalifikacjach (zał. nr 1).W 1999 r. otrzymałam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień ( zał. nr 3 ). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności symbol 85. 14. A obejmuje działalność paramedyczną, nie zawiera jednak on prowadzonej przeze mnie działalności w żadnym z punktów. Zgodnie z otrzymaną z Urzędu Statystycznego w Łodzi interpretacją złożonego przeze mnie wniosku opisującego funkcjonowanie ośrodka mieszczę się w dwóch grupowaniach : -konsultacje lekarskie i lecznictwo odwykowe PKWiU 85.12.1 -udzielanie porad przez psychologów i terapeutów uzależnień PKWiU 85.14.13-00.00.(zał.nr5). W związku z przedstawioną dokumentacją uważam, że prowadzona przeze mnie i zespół podnajmowanych specjalistów działalność wobec osób uzależnionych i ich rodzin spełnia wymogi nowocześnie prowadzonego leczenia. Pacjenci otrzymują faktury na których mają wpisany symbol 85 i nie podlegali opodatkowaniu Vatem. Uważam, że moja działalność w zakresie leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Proszę o rozpatrzenie mojego zapytania i wydanie własnej opinii. Przychody w poszczególnych latach mojej działalności wynosiły: Przychód 1999 19.743.342000 43.689.292001 64.733.18 + wynajem 20802002 49.580.92 +wynajem 58002003 44.559.23 +wynajem 5800. Pragnę dodać, że podczas prowadzenia przeze mnie działalności zawodowej miały również miejsce sytuacje, gdy zawierałam umowę z Zakładem Opieki Zdrowotnej, wykonywałam swoją pracę i nie otrzymywałam za nią wynagrodzenia. W związku z zakresem prowadzonej działalności placówka ta jak dotychczas nie uzyskuje dochodu (podobnie jak wszystkie inne placówki Służby Zdrowia w Polsce), ponieważ koszty prowadzenia ośrodka są bardzo wysokie i nie otrzymujemy dotacji z żadnej instytucji budżetowej.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w art. 4 pkt 2a przy definiowaniu usług odwołuje się do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Dla określenia stawki podatku VAT znaczenie podstawowe mają właśnie klasyfikacje statystyczne. Odpowiedzialność zaś za prawidłową klasyfikację statystyczną świadczonych usług ponosi sam podatnik, a rolą organu pod ...

Czy koszty okresowych badań oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ? Czy powyższe świadczenia stanowią przychód pracowników ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Spółka ponosi koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników biurowych świadczonych przez przychodnię MEDICOVER. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez Spółkę reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym o ...

Czy w świetle przepisów ustawy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ma prawo żądania faktur VAT ze stawką 7 % od dostawców usług związanych z remontem, budową i bieżącą konserwacją obiektów przychodni, w których prowadzi działalność medyczną ?

Na podstawie § 66 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 24 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzow ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych opłacona przez pracodawcę opieka medyczna dla pracowników w przypadku kiedy umowa z zakładem opieki zdrowotnej zawarta jest zbiorowo, a płatność za usługi medyczne odbywa się na zasadach stałego miesięcznego abonamentu?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ odpowiadając na zapytanie Spółki Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm./ za przychody ze stosunku pracy uważa się ...

Czy rozszerzone badania profilaktyczne w ramach opieki zdrowotnej sprawowanej nad pracownikami stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-04-05 w sprawie uznania za przychód pracownika świadczeń ponoszonych przez zakład pracy; związanych z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi przeprowadzanymi w ramach sprawowanej opieki zdrowotnej nad pracownikami, przewidzianej ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 593 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbow ...

Czy wydatki na pokrycie kosztów usług stomatologicznych świadczonych na rzecz pracowników stanowi dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz 926 ze zm. ) w związku z Waszym pismem z dnia 13.07.2004 r. dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wydatków związanych ze sfinansowaniem usług stomatologicznych dla pracowników Naczelnik Trzeciego Mazowiec ...

Czy, działając w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 665 ze zm.) Spółka może zaliczać w całości wydatki ponoszone na zakup kart medycznych od firmy xxx do kosztów uzyskania przychodów.

Dnia 11 października wpłynęło do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zapytanie złożone przez spółkę xxx Sp. z o. o. dotyczące kwestii: Czy, działając w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 665 ze zm.) Spółka może zaliczać w całości wydatki ponoszone na zakup kart medycznych od firmy xxx do kosztów uzyskani ...

Czy przychodnia, prowadząca wyłącznie sprzedaż opodatkowaną ma prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy na rzecz przychodni ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada status zakładu pracy chronionej i na podstawie art. 28 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) jest zobowiązana do zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Powyżs ...

Czy wartość świadczeń wykonanych na rzecz Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego (...), w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1001 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód roku podatkowego 2005, czy też winien zwiększyć przychody 2004 r.?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 4 kwietnia 2005 r. (data wpływu do organu 07.04.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w prz ...

Generowanie strony w 55 ms