Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odprawa pieniężna

W sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych przez osoby otrzymujące odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodowaniach odprawy wypłacane na zasadach przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

Działając na zasadzie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Brzegu w odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych przez osoby otrzymujące odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodo ...

Czy wypłacone przez płatnika byłemu pracownikowi odsetki naliczane od skapitalizowanych odsetek za opóźnianie w wypłacie nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego czy może stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.10.2003 r., wyjaśnia jak niżej: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w T. zasądzono od byłego pracodawcy na rzecz pani: należność z ...

Czy zaległe wynagrodzenia za godziny nocne wraz z odsetkami, wynagrodzenia netto za czas przestoju wraz z odsetkami, wynagrodzenia za 2002 roku wraz z odsetkami, odprawy pieniężne, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia zasądzone wyrokami Sądu a otrzymane w 2003 roku za pośrednictwem Komornika Sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu jako organ podatkowy, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) poniżej udziela odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2004 r. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Na podstawie art. 14 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku – Kamiennej w odpowiedzi na pismo Nr EP/243/2003 z dnia 30.10.2003 r. dot. naliczania kosztów uzyskania przychodów od wypłat należnych odpraw pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dn ...

Spółdzielnia będąca w likwidacji zatrudnia 10 osób. W oparciu o obowiąujący kodeks pracy pracodawca zatrudniający poniżej 20 osób nie ma obowiązku wypłacania odpraw zwalnianym pracownikom. Jednak zakładowy regulamin wynagradzania spółdzielni stanowi, że wypłacane są odprawy ekonomiczne. Czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

Urząd Skarbowy w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących informacji czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wy ...

Pracownik został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Czy od wypłaconej przez zakład pracy odprawy należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane z tytułu odbywania niezawodowej służby wojskowej lub jej form zastępczych i równorzędnych, z wyjątkiem służy okresowej lub nadterminowej. Mając na uwadze powyższe oraz opisany stan faktyczny w piśmie ...

Czy naliczone i zarachowane odprawy dla pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę w grudniu 2003r., wypłacone w styczniu 2004r., należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2003?

W myśl przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Ustawodawca w art. 15 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą tj. są potrącalne tak ...

1. Czy wartość oprogramowania Linux udostępnionego nieodpłatnie stanowi przychód podatkowy? 2. Czy wypłacone odprawy pracownicze w wysokości przekraczającej limity określone w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów?

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: 1. Przy zakupie sprzętu komputerowego Spółka zakupiła także nośnik danych za kwotę 1 zł, który zawierał oprogramowanie Linux. W konsekwencji sprzedający nośnik Linux, udostępnił Stronie oprogramowanie Linux, nie żądając za to dodatkowej zapłaty. 2. Strona, jako pracodawca, zawarła z działającą w zakładzie organizacją związkową porozumienie, którego p ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 3-miesięczna odprawa wypłacona w 2000 r. na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie innych ustaw?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2000 r., wolne od podatku dochodowego sa odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa administracyjnego, prawa cywilnego i na podstawie innych ustaw, z wyjatkiem odpraw wypłacanych na podstawie przepisów o ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odprawa i odszkodowanie wypłacone przez pracodawcę na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.05.2004 r. dotyczące opodatkowania odprawy pieniężnej i odszkodowania z tytułu zwolnienia z zakładu pracy informuje, że stanowisko Pani jest właściwe w części dotyczącej opodatkowania odprawy pien ...

Generowanie strony w 5 ms