Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dane

Na temat zasadności używania nazwy skróconej w dokumentacjach podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług w przypadku jej nie ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszej Jednostki nr L.dz.................z dnia 06.10.2003 r w sprawie udzielenia informacji na temat zasadności używania nazwy skróconej w dokumentacjach podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług w przypadku jej ...

w przedmiocie oceny prawidłowości wystawionych faktur

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie oceny prawidłowości wystawionych faktur sprzedaży z uwagi na informacje i dane w nich zawarte - wyjaśnia co następuje : Z pism ...

Czy w treści faktury opisującej czynności(w tym przypadki budowlane) powinno być podane, np: roboty budowlane wg protokołu montaż scian i stropów 5 kondygnacji?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2003r. przesłane przez Izbę Skarbową w Łodzi w dniu 22.12.2003r. i uzupełnione pismem z dnia 16.01.2004r. o własne stanowisko i opłatę skarbową, stanowiące zapytanie w przedmiocie elementów składowych wystawianych faktur VAT, działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Zgodni ...

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 07.11.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju uprzejmie informuje: Zasady wystawiania faktur, faktur korygujących oraz not korygujących wynikają z przepisów rozdziału 1 ...

Czy § 36 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. ma zastosowanie do decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Zgodnie z § 36 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 27, poz. 268 z późn. zm.) faktury wystawiane przez Telekomunikację Polską S.A. na rzecz jej abonentów z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych mogą zawierać w wyodrębnionej części dane, o których mowa w § 3 ...

Czy jednorazowo otrzymany przychód może zostać rozliczony w czasie ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2004 r. (data wpływu do Pierwszego Urzędu Skarbowego 19.03.2004 r.) informuje, że zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Podatnika ma obowiązek udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podat ...

Zwracamy się z prośbą o wydanie interpretacji w zakresie prawidłowego wykazywania danych w deklaracji VAT-7. Pytanie nasze dotyczy, czy należy w pozycji "sprzedaż zwolniona"wykazywać przychody usług bankowych zwolnione ustawą VAT - jako usługi pośrednictwa finansowego.

W myśl art.10 ust.1 cytowanej ustawy podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy. Przepisu ust.1 nie stosuje się do podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art.7 ust.1 ustawy . Zgodnie z art. 27 ust.4 ustawy z 08 styczn ...

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogę używać nazwę firmy zawierającą – oprócz mojego imienia i nazwiska także wyrazy „Gospodarstwo Rolne”.

W związku z pismem z dnia 23.04.2004 r. w sprawie używania przez osobę fizyczną nazwy firmy, podczas gdy w deklaracji VAT-7R podaje się wyłącznie nazwisko i dwa imiona, tutejszy organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są między innymi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dlat ...

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że podatnik będąca osobą prawną posiada oddział terenowy, który jako oddział osoby prawnej posiadał status odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, na gruncie nowelizacji przepisów zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: Jakie dane dotyczące nabywcy winny znaleźć się na fakturze dokumentującej zakup dokonany przez oddział po dniu 1 maja 2004 r.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 157 ust. 1 ww. ustawy - podatnicy zarejestrow ...

Czy można zamieścić w fakturze VAT dane dotyczące wysokości podatku akcyzowego ?

Zasady wystawiania faktur VAT regulują przepisy rozdziału 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Przepis § 35 powołanego rozporządzenia w pkt 1 – 13 określa jakie dane co najmniej powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży. Z ko ...

Generowanie strony w 4 ms