Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Na temat zasadności używania nazwy skróconej w dokumentacjach podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług w przypadku jej nie ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszej Jednostki nr L.dz.................z dnia 06.10.2003 r w sprawie udzielenia informacji na temat zasadności używania nazwy skróconej w dokumentacjach podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług w przypadku jej ...

Jaka jest data rozpoczęcia działalności spółki w przypadku odmowy rejestracji w KRS i ponownym zawarciu umowy spółki ? Czy wydatki poniesione w okresie od zawarcia pierwszej umowy spółki do momentu rejestracji w KRS stanowią koszty uzyskania przychodów spółki ?

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 19.11.2003 r. (data wpływu do US Warszawa Wawer – 19.11.2003 r., do tutejszego Urzędu – 15.01.2004 r.), uzupełnione pismami z dnia 22.12.2003 r., 12.02.2004 r. i 15.03.2004 r. w spr ...

Czy utrata przez podatnika statusu podmiotu z udziałaem kapitałau zagranicznego, w zwiazku ze zbyciem udziałaów przez udziałowca zagranicznego na rzecz osoby krajowej, co wiąże się z prawidłowym określeniem właściwości miejscowej tego podmiotu w oparciu o art. 5 ust. 9 pkt b - d ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbzch skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) następuje w dacie zawarcia umowy kupna - sprzedaży tych udziałów, czy też w momencie rejestracji tego faktu przez sąd rejestrowy?

W odpowiedzi na pismo Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia momentu utraty przez podatnika statusu podmiotu z udziałem kapitału zagranicznego, w związku ze zbyciem udziałów przez udziałowca zagranicznego na rzecz osoby krajowej, co wiąże się z prawidłowym określeniem właściwości miejscowej tego podmiotu w oparciu o art. 5 ust. 9 b pk ...

Towarzystwo zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, czy można odliczyć od dochodu darowizny pieniężne przekazane na rzecz fundacji prowadzącej działalność publiczną i społecznie użyteczną, która nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 12. 10. 2004 r. ( wpływ do Urzędu 14. 10. 2004 r. ) wyjaśnia na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz 926 z późń. zm.) co następuje : Towarzystwo zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, czy można odliczyć od dochodu da ...

Którą datę należy uznać za datę zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształconej w sytuacji, gdy spółka akcyjna została wpisana do KRS postanowieniem z dnia 24.09.2004 r. (doręczone 30.09.2004.), a spółka z o.o. została wykreślona z KRS postanowieniem z dnia 05.10.2004 r. (doręczone 14.10.2004.)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 19 października 2004 r. Jak wynika z pisma Spółka przekształciła się ze spółki z ograniczoną ...

Czy spółka z o.o. w organizacji dokonująca zakupów towarów i usług już po złożeniu zgłoszenia NIP-2 oraz zgłoszenia VAT-R, jednakże jeszcze przed nadaniem numeru NIP oraz przed wpisaniem spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem tymczasowym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów? Czy spółka z o.o. po rejestracji w KRS będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów nabytych przed wpisaniem do KRS?

Urząd Skarbowy Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.08.2003 r. informuje, że spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług. Według st ...

Czy opłata poniesiona w związku z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatni ...

Na jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe i ustalić wynik finansowy przejmowanej spółki z o.o.?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ...

Czy stanowią koszt uzyskania przychodów spółki z o.o. w organizacji, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poniesione przez wspólników w okresie od spisania aktu notarialnego (kwiecień 2003 r.) do wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (czerwiec 2003 r.) koszty sporządzenia aktu notarialnego, wypisów z aktu notarialnego, pobranej przez bank opłaty od wpłaty gotówkowej na kapitał podstawowy spółki, potwierdzenia wzorów podpisów członków zarządu, opłaty sądowej za wpis do KRS oraz koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

W wyniku weryfikacji pisma Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2003 r. Nr US-PDP/423-21/03, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ww. ustawy st ...

Czy likwidator spółki ustanowiony aktem notarialnym jest uprawniony do złożenia bilansu jej zamknięcia, związanej z tym ostatecznej likwidacji połączonej z wykreśleniem z rejestru podatników?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2005r. (wpływ 17.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej uprawnienia likwidatora spółki ustanowionego aktem notarialnym, do złożenia bilansu jej z ...

Generowanie strony w 30 ms