Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: metale szlachetne

Czy zbieractwo i kolekcjonerstwo minerałów z powierzchni ziemi, tj. złota, platyny, srebra podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004r. (data wpływu 19.01.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, iż analizując obowiązujące przepisy prawa podatkowego: ustawę z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.); ...

Czy działalność gospodarcza polegająca na skupie złomu metali szlachetnych wymaga prowadzenia rejestru osób ten złom sprzedających?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 zezm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż zamierza prowadzić działalność gospodarczą w ...

Czy lombard dokonując sprzedaży złota jako złom oraz rzeczy używanych przyjętych pod zastaw i nieodebranych, powinien rozliczać się marżą, czy powinien na zasadach ogólnych odprowadzić podatek od wartości sprzedaży.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę międz ...

Stan faktyczny: Nasza S. A. wysyła do kontrahentów zagranicznych z krajów UE zużyte katalizatory w postaci popiołów i złomu siatek katalitycznych w celu rafinacji, tj. odzysku metali szlachetnych. Proces ten trwa 5- 6 tygodni. Możliwe są następujące scenariusze postępowania z odzyskanymi metalami szlachetnymi: 1. przerabiane są one na nowy katalizator, który wraca do Polski - do Zakładów, 2. Zakłady dokupują pewne ilości metali szlachetnych jako uzupełnienie odzyskanych metali szlachetnych i przerabiane są one łącznie na nowy katalizator, 3. nie wracają do Polski lecz w wybranym przez Zakłady momencie (zależnie od kształtowania się cen na Giełdzie Londyńskiej) sprzedawane są kontrahentowi, który je odzyskał - w momencie wysyłki wiadomo, że zostaną sprzedane i komu. Pytanie: Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa zwracamy się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w następującej kwestii. Jak prawidłowo zakwalifikować i udokumentować w/w zdarzenia dla potrzeb podatku od towarów i usług?

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie sformułowane w piśmie z dnia 09.12.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.12.2004 r.) uprzejmie informuję: Z zapytania wynika, że Spółka wysyła do kontrahentów zagranicznych z krajów UE zużyte katalizatory w postaci popiołów i złomu siatek katalitycznych w celu odzy ...

W sprawie podstawy wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów udokumentowanego skupu złomu metali nieżelaznych zbiorczym dokumentem „magazyn przyjmie”

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na wniosek podatnika z dnia 22.02.2005 r. dotyczący udzielenia informacji w zakresie ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów skupu złomu w świetle § 17 ust.1 i 2 rozporządzenia MF z dnia 26 sierpnia 2003 r.w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przych ...

Czy prawidłowe jest stanowisko Podatnikam który traktuje transakcje terminowe jako obrót papierami wartościowymi i w deklaracji podatkowej prezentuje je w następujący sposób: wartość zawarcia transakcji w kosztach a wartość zamknięcia transakcji w przychodach – w miesiącu zamknięcia transakcji.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem spółki z dnia 23.02.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 24.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. ...

Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą i korzystający ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług zwrócił się z pytaniem, czy wprowadzając do obrotu przedmioty z udziałem metali szlachetnych będzie musiał zrezygnować z tego zwolnienia bez względu na wysokość osiągniętego obrotu.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2006 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 16.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy do opodatkowania przychodów uzyskanych z dostawy używanych wyrobów z metali szlachetnych i kamieni szlachetnych można zastosować procedurę szczególną wymienioną w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresui sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwoś ...

Czy prowadzona działalność w zakresie naprawy i wyrobu przedmiotów ze złota i srebra z powierzonego materiału nie wymaga ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujacej ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 26.09.2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga – stwierdza, że stanowisko wyrażone we wniosku jest prawidłowe Uzasadnien ...

Podatnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej ozdób (koralików) oraz elementów do produkcji biżuterii sztucznej. Powyższa sprzedaż będzie również obejmowała w niewielkich ilościach sprzedaż elementów metali szlachetnych (srebro, złoto). Wobec powyższego podatnik pyta, czy w zakresie tej działalności może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zdaniem wnioskodawcy może on z powyższego zwolnienia skorzystać.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporzą ...

Generowanie strony w 8 ms