Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podwójne opodatkowanie

zakres stosowania następujących przepisów prawa podatkowego:-art. 3, art. 21 ust. 1 pkt 33 (obowiązujący w 2003r.), art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 16 umowy z dnia 18 września 1976 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.......(Dz. U. nr 137, poz. 1302)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003r. (uzupełnione dokumentami w dniu 30.01.04r., 04.02.04r., 05.02.04r. na wezwanie urzędu) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do zmiany wprowadzonej w art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21 czerwca 199 ...

Czy wynagrodzenia wypłacone pracownikom, wykonującym pracę w Danii, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na zapytanie Pełnomocnika Spółki z dnia 19.02.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 05.03.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom wykonujących pracę w Danii, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w trybie ...

- dotyczy dochodów obywatela polskiego z umowy o pracę osiąganych i opodatkowanych w Szwajcarii.

Odpowiadając na pismo w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie dochodów z umowy o pracę osiąganych i opodatkowanych w Szwajcarii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż posiada Pani stałe mie ...

Podczas wojny zostałem wywieziony na przymusowe roboty na teren dzisiejszej Austrii gdzie przebywałem w okresie od 1943 r. do 1945 r. Zostałem tam ubezpieczony za ww okres. W Austrii przyznano mi rentę, którą dostaję w formie czeku - kwartalnie. Dostałem z banku, gdzie realizuję czeki - wykaz zestawienia rent zagranicznych za rok 2003. Ani bank ani ZUS nie pobiera ode mnie żadnych opłat i prowizji. Ponieważ nie pracowałem tam z własnej woli ani na kontrakcie uważam, że nie powinienem płacić od tej sumy podatku.

W związku z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.), które wpłynęło do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany dotyczącym wyjaśnienia, czy renta pochodząca z Austrii a wypłacona Panu przez bank w Polsce w 2003 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co nas ...

W 2001 r. otrzymałam darowiznę w postaci akcji, od której zapłaciłam podatek w wysokości 92,80 zł. Następnie w 2003 r. akcje te sprzedałam. Co oznacza zapis w art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku”? Dlaczego zobowiązana jestem płacić podatek dwukrotnie od tego samego?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ...

Czy na obywatelu polskim, który osiąga wyłącznie przychody z pracy wykonywanej na statku eksploatowanym przez firmę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ciąży w Polsce obowiązek podatkowy?

Z przedstawionej w nadesłanym piśmie sytuacji faktycznej wynika, iż podatnik był w 2003 roku zatrudniony na statku pływającym pod banderą Wysp Bahama, należącym do firmy mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W Polsce w 2003 r. podatnik nie osiągnął żadnych dochodów, ponadto nie posiadał miejsca zamieszkania, gdyż wymeldował się czasowo z pobytu stałego w miejscowości X na pobyt za granicą, gdz ...

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej opodatkowania uzyskanych przeze mnie dochodów z Malty. W 2003 r. uzyskiwałem dochody w Polsce. Ponadto w okresie krótszym niż 183 dni wykonywałem pracę w krajach Europy Wschodniej i Środkowej. Wynagrodzenie za powyższą pracę było wypłacane na moją rzecz, na podstawie zawartej umowy przez firmę mającą swoją siedzibę na Malcie. Od powyższych dochodów nie został potrącony podatek. Moim zdaniem w zeznaniu rocznym za 2003 r. należy zastosować metodę „wyłączenia z progresją”.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 19 kwietnia 2004 r., uzupełnione w dniach 29 kwietnia 2004 r. i 29 maja 2004r., udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...

Pytanie dotyczy obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi oddelegowanemu do pracy w Spółce belgijskiej na terenie Królestwa Belgii na okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2005r.

W związku z pismem z dnia 16 kwietnia 2004r. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1MUS-1471/DPF/415/IP-11/2004/PP skierowanego do Spółki, Dyrektor Izby Skarbowej w warszawie dzialając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ zmienia udzieloną informację w zakresie stosowania przepisów praw ...

Podatnik otrzymuje emeryturę francuską wypłacaną kwartalnie o nazwie „dodatkowa emerytura pielęgnacyjna”. Od tej emerytury bank (płatnik) pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Podatnik zwraca się z pytaniem, czy właściwym jest pobieranie przez bank zaliczek od tej emerytury?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z zapisem art. 91 ust. 2 Konstytucji R ...

Generowanie strony w 3 ms