Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stosunek pracy

Czy nauczycielowi będącemu na urlopie zdrowotym, zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela, przysługują koszty uzyskania przychodu ?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.01.2004r. (uzupełnione 03.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że: Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za ...


Pracownik jest zatrudnony jednoczesnie w dwóch zakładach pracy. W jednym zakładzie pracy uwzględniono w/w pracownikowi (przy ustalaniu podatku od wypłaty wynagrodzeń) pełne koszty uzyskania przychodu. Czy w takim przypadku podatek należy obliczyć, poprzez przyjęcie za podstawę wynagrodzenia brutto - składki ZUS - pełne koszty uzyskania przychodu, czy też odejmować połowę w/w kosztów uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. informuje, że wysokość naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej od kilku zakładów jednocześnie reguluje art. 22 ...

Czy można uzwględnić w kosztach uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym: koszt telefonu, koszty przejazdu do domu w danym miesiącu?

W związku z pismem doręczonym osobiście w dniu 29.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie. Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia ...

- w sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z Niemiec.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 04.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT przychodów uzyskiwanych z Niemiec wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. ...

Jakie koszty uzyskania przychodu przysługują pracownikom, których praca w ramach stosunku pracy jest przedmiotem prawa autorskiego?

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003 r. które zostało uzupełnione o przedstawienie bardziej wyczerpującego stanu faktycznego w dniu 19.01.2004 r. wyjaśnia co następuje. Na podstawie ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokr ...

W sprawie konsekwencji podatkowych w sytuacji zatrudnienia w ramach stosunku pracy członka rodziny.

Na podstawie przepisów art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Podatnika z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Drugi Urząd Skarbowy w Opolu informuje, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

Czy nauczyciel informatyki dokonując zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego, który ma służyć do robienia zdjęć do szkolnej gazetki może skorzystać z ulgi podatkowej na zakup przyrządów i pomocy naukowych ?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 12 marca 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d) ustaw ...

Były pracodawca wystawił mi PIT-11 za 2003 r. i wykazał w informacji dochody, których nie uzyskałam. Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy ww dochody powinny być wykazane w rozliczeniu rocznym za 2003 r. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 11 ust. 1 uważam, iż nie powinnam rozliczyć w zeznaniu podatkowym otrzymanego Pit-u 11.

W związku z Pani zapytaniem w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), które wpłynęło zgodnie z właściwością miejscową dnia 25.02.2004 r. dotyczącym wyjaśnienia czy dochody, których Pani nie uzyskała ale zostały wykazane na informacji PIT-11 należy wykazać w zeznaniu podatkowym w 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia. Powyż ...

1. Czy w sytuacji wypłaty w roku 2004 wynagrodzeń należnych za rok 2003 należy stosować składkę zdrowotną i koszty uzyskania przychodu według zasad obowiązujących w roku 2003 czy 2004? 2.Czy w 2004 r. należy złożyć korekty deklaracji PIT-4 za rok 2003 w związku zaniżeniem zaliczki na podatek dochodowy spowodowanym pobraniem zawyżonej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz nie pobraniem składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Mając powyższe na uwadze, jeżeli dopłata do poborów za rok 20 ...

Generowanie strony w 11 ms