Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc finansowa

Dotyczy możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania o nazwie „wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na osiedlu mieszkaniowym" w całości sfinansowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnej.

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm./ na pismo z dnia 19 listopada 2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tj. możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania o nazwie „wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na osiedlu ...

Dotyczy wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja 2003 r. nr DEF/1330/1789/03, dotyczące opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wyjaśnia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, umorzenie przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że : Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pr ...


uzupełnić

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 31.12.2003 r., nr 3238, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuje, iż interpretacja przepisów dotycząca dodatkowych świadczeń pieniężnych wypłaconych pracownikom przez Dyrekcję i Związki Zawodowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest ...

1. Czy uchylenie art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza konieczność pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od w/w pożyczki mieszkaniowej? 2. Czy pożyczka mieszkaniowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uznawana jest za pomoc finansową na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych?

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 02.02.2004 r. (nadanego dnia 30.01.2004 r.) sprecyzowanego w dniu 12.02.2004 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa informuje, co następuje. W zapytaniu przedstawiono wątpliwość pra ...

Czy przychód uzyskany od Miasta i Gminy M. z tytułu wykonywanych przewozów w komunikacji miejskiej jest przychodem ze sprzedaży usług, rozliczanym na ogólnych zasadach, czy też przychód ten powinniśmy traktować jak dotacje, dopłaty z budżetu i zaliczać do przychodów podatkowych w miesiącu otrzymania zapłaty?

W nawiązaniu do pisma z dn. 11.03.2004 r., w sprawie udzielenia odpowiedzi, czy przychód uzyskany od Miasta i Gminy M. z tytułu wykonanych przewozów w komunikacji miejskiej jest przychodem ze sprzedaży usług, rozliczanym na ogólnych zasadach, czy też przychód ten powinien być traktowany tak jak dotacja, dopłata z budżetu i zaliczany do przychodów podatkowych w miesiącu otrzymania zapłaty, Naczelni ...

Czy podlega opodatkowaniu pomoc materialna dla uczniów z rodzin najuboższych ?

W myśl z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, (...) pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie odrębnych przep ...

Sposób opodatkowania pomocy finansowej z okazji Dnia Dziecka, przyznanej dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 6 maja 2004 r. nr F-3442-1/2004, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania pomocy finansowej z okazji Dnia Dziecka, przyznanej dla sierot ...

dotyczy zakresu stosowania zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 19.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2004 r.), uzupełnionego następnie pismem z dnia 12.03.2004 r. dotyczącym udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 ...

Generowanie strony w 10 ms