Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura zbiorcza

1.Czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej do wielu wystawionych w różnych okresach faktur pierwotnych? 2.Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży wznoszonych obiektów budowlanych, w których przeważającą powierzchnię użytkową zgodnie z projektem technicznym stanowią lokale mieszkalne?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. znak L. Dz. DF/218/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z p ...

Czy sprzedaż paliw na podstawie zawartych umów z jednym kontrahentem można uznać za sprzedaż o charakterze ciągłym?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie informuje: Powyższym pismem Podatnik zwrócił się o zinterpretowanie § 35 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ora ...

Spółka jest jednym z 11 współwłaścicieli nieruchomości, w której lokale mieszkalne i użytkowe przeznaczone są na wynajem. W celu optymalizacji procesu dokumentowania dokonywanych transakcji wszyscy współwłaściciele jako świadczący usługi najmu występują jako sprzedawcy na jednej fakturze. Podobnie dokumentowana jest czynność zakupu na potrzeby prowadzonej działalności – na fakturze VAT jako nabywcy widnieją wszyscy współwłaściciele, którzy wspólnie nabyli ten sam towar. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy współwłaścicielami czynności sprawowania zarządu przedmiotową nieruchomością powierzone zostały jednemu z nich, jako zarządcy. Zgodnie z postanowieniami tej umowy oryginały faktur przechowywane są w siedzibie zarządcy, zaś pozostałym współwłaścicielom przekazywane są kopie faktur z zamieszczoną na nich adnotacją o miejscu przechowywania oryginału. Czy fakt przechowywania oryginału faktur zakupu w siedzibie zarządcy upoważnionego do ich odbioru nie wyklucza możliwości odliczenia podatku naliczonego przez pozostałych współwłaścicieli?

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm) Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia między innymi zasady wystawiania faktur. Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podat ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych opłacona przez pracodawcę opieka medyczna dla pracowników w przypadku kiedy umowa z zakładem opieki zdrowotnej zawarta jest zbiorowo, a płatność za usługi medyczne odbywa się na zasadach stałego miesięcznego abonamentu?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ odpowiadając na zapytanie Spółki Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm./ za przychody ze stosunku pracy uważa się ...

1.Czy udzielany przez Spółkę rabat obniża obrót w podatku od towarów i usług, 2.Czy właściwym sposobem udokumentowania przedmiotowego rabatu jest wystawienie faktury VAT korygującej, 3.Czy udokumentowanie obniżenia ceny może być dokonane poprzez wystawienie jednej zbiorczej faktury VAT korygującej do wszystkich pierwotnych faktur sprzedaży na rzecz jednego kontrahenta, 4.Czy w odniesieniu do nazw towarów objętych rabatem dopuszczalne jest umieszczenie na zbiorczej fakturze VAT korygującej jedynie pozycji „artykuły cennikowe”, 5.Czy wystarczające jest, aby zbiorcza faktura VAT korygująca zawierała wszelkie dane umożliwiające identyfikację korygowanych faktur, numer kolejny i datę wystawienia faktury korygującej, rodzaj udzielonego rabatu, podpis wystawcy, a także wyodrębnienie: - całkowitych kwot należnych (netto oraz brutto) ze sprzedaży towarów objętych rabatem opodatkowanych poszczególnymi stawkami podatku VAT na fakturach pierwotnych, - całkowitych kwot podatku należnego od sprzedaży towarów objętych rabatem z poszczególnych faktur pierwotnych, z podziałem na poszczególne stawki podatku, - całkowitej kwoty rabatu w odniesieniu do sprzedaży towarów objętych rabatem, ujętej na fakturach pierwotnych, z podziałem na poszczególne stawki podatku, - kwoty całkowitego zmniejszenia podatku VAT należnego w odniesieniu do sprzedaży towarów objętych rabatem, ujętej na fakturach pierwotnych, z podziałem na poszczególne stawki podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest producentem materiałów izolacyjnych, a głównymi odbiorcami jej towarów są klienci hurtowi. Na podstawie umownych ustaleń, w odniesieniu do części asortymentu, swoim największym odbiorcom Spółka będzie udzielać upustów cenowych od wartości sprzedaży powyższych towarów w danym okresie. Upusty uzależnione są od osiągnięcia przez odbiorców okr ...

Spółka obciąża swoich pracowników kosztami związanymi z prywatnymi rozmowami telefonicznymi oraz kosztami związanymi z ubraniem roboczym. Spółka dokumentuje powyższe czynności wystawiając faktury VAT (tzw. refakturowanie). Czy w przedmiotowej sytuacji można wystawiać zbiorcze faktury VAT, lub inny dokument?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 25 listopada 2003 r. Spółka zwróciła się do Nac ...

Czy wystawiając po 1 maja 2004 r. fakturę za usługę budowlaną lub remontową, do wartości robocizny (7%) można doliczyć wartość użytych materiałów (22%) i całość opodatkować stawką 7% VAT?

Z treści pisma wynika, iż przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest świadczenie usług remontowo – budowlanych na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności. Od 1 maja 2004 roku świadczenie tych usług objęte będzie stawką VAT w wysokości 7%. Natomiast zakupione materiały budowlane objęte zostaną stawką VAT w wysokości 22%. Aktem prawnym regulującym ww. zagadnienia jest: ust ...


Czy wykonując usługi transportu międzynarodowego polegające na przewozie towarów można wystawiać faktury zbiorcze dwa razy w tygodniu, a nie za każdą usługę osobno.

Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.), w przypadku usług przewozu osób i ładunków, m.in. taborem samochodowym, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usługi ...

1. Czy cała opłata lokalowa za lokal mieszkalny wnoszona przez członków Spółdzielni mieszkaniowej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 11 ? 2. Spółdzielnia ma wątpliwość, czy poprzez ujęcie w opłacie zależnej podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu nie zachodzi nieprawidłowość podlegająca na opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 3. Czy nowa regulacja w zakresie podatku od towarów i usług przewiduje złożenie oświadczenia o wystawieniu faktury bez podpisu odbiorcy ? 4. Czy wniesienie wyższej opłaty lokalowej niż obowiązująca i powstanie z tego tytułu nadpłaty w opłatach za lokal powoduje, że Spółdzielnia powinna w danym miesiącu tą nadpłatę ująć w rejestrze sprzedaży i wykazać w deklaracji ? 5. Czy w świetle nowych przepisów o podatku od towarów i usług istnieje nadal możliwość wystawiania zbiorczej faktury korygującej w przypadku rozliczania mediów tj. ciepłej i zimnej wody itp. dla lokali użytkowych ? 6. Czy pobierana od członków spółdzielni opłata za czynności związane z przygotowaniem i wydaniem dokumentów podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 11 ?

1. Należy zauważyć, iż art. 43 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535) stanowi, iż zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebę ...

Generowanie strony w 4 ms