Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie nieodpłatne

1. Sąd przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie jest zwiazany treścią uzasadnienia wyroku, która nie odpowiada wymaganiom oceny prawej w rozumieniu art. 30 ustawu o Naczelnym Sądzie Administarcyjnym. W związku z powyższym jest obowiązany do merytorycznego rozpoznania skargi. 2. W braku odmiennych postanowień umowy spółki lub uchwały o podziale zysku między wspólników, dywidenda powinna być zrealizowana, tj. wypłacona wspólnikom bez zbędnej zwłoki w stosunku do dnia powzięcia przez zgromadzenie wspólników tej uchwały. 3. O ile zastrzeżenie odsetek w umowie powoduje, że umowa taka z woli stron staje się umową odpłatną, o tyle z samego roszczenia o odsetki ustawowe za opóźnienie spełnienia świadczenia pieniężnego nie można wywodzić żadnych wniosków co do charakteru opóźnionego świadczenia jako odpłatnego lub nieodpłatnego. 4. Pojęcie nieodpłatnego świadczenia, użyte w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może być rozumiane w sensie cywilistycznym. 5. Dywidenda przyznana uchwałą walnego zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej, a nie wypłacona im, jest dla spółki nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od takiego świadczenia należy się podatek także wówczas, gdy spółka oddała później dywidendę wspólnikom z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Ich wypłata nie czyni świadczenia odpłatnym.

Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w K., decyzją z dnia 19 marca 1997 r., Nr 122/97, określił Polsko-Kanadyjskiemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu "P. I." Spółce z o.o. w K. podatek dochodowy za dok 1995 w kwocie 644.929 zł wyliczony od dochodu w kwocie 1.612.323 zł. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że wyliczenie wyższego podatku dochodowego od osób prawnych za rok ...

Przychody

Urząd Skarbowy na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo nr L.dz. 3619/K/2002 r. z dnia 25.11.2002 r. (wpływ 27.11.2002 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkoweąo - wyjaśnia co następuje: * w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Stanowisko sp. z o.o. w ...

Koszty uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy w Wadowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2002 r. (wpł. 30.12.2002 r.) działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. K. P. jest zakładem budżetowym utworzonym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w X. Gmina przekaz ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji ekologicznej na terenie wiejskim informuje, że: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...


Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2003r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

W konsekwencji, skoro w rozpoznawanej sprawie kwoty wpłacane przez udziałowca Spółki "na poczet kapitału" Spółki nie mogły być objęte wyłączeniem określonym w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych aż do chwili podjęcia przez zgromadzenie wspólników stosowanej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, należało je w tym czasie zaliczyć do przychodów Spółki jako tzw. nieodpłatne świadczenia" (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), których wartość - stosownie do art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powinna zostać ustalona w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek, jakie Spółka musiałaby zapłacić, gdyby takie same kwoty chciała w tym czasie pozyskać do dyspozycji na rynku kapitałowym. Należy bowiem podkreślić, że - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do przychodów zalicza się wartość "otrzymanych" (sic!) nieodpłatnych świadczeń, a więc w danym wypadku wpłaconych kwot pieniężnych na rachunek Spółki, niezależnie od tego, czy faktycznie Spółka kwotami tymi zadysponowała, czyli wykorzystała je na określone cele (np. na realizację swoich zobowiązań płatniczych).

Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie decyzją z dnia 21 grudnia 1999 r., wydaną w wyniku przeprowadzonej kontroli, określił podatnikowi - H. Spółce z o. o. (zwanej nadal: Spółką) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r. W uzasadnieniu tej decyzji Urząd Skarbowy stwierdził, że kwoty pieniężne wpłacane przez jedynego udziałowca Spółki na jej konto - z przeznaczeni ...

w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług gratisowych

Odpowiadając na zapytanie z dnia 23.11.2003 r. (data wpływu 24.11.2003 r.) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług gratisowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) ...


Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o zakończeniu działalności spółki. Spółka chce zakończyć działalność poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej do istniejącej spółki z o.o. Następnie w ramach podziału majątku spółki jawnej zostałoby przydzielone wspólnikom spólki jawnej udziały w spółce z o.o. proporcjonalnoie do posiadanych udziałów : Czy u wspólników sółki jawnej powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. ? Czy kosztem nabycia wkładów do spółki osobowej jest suma wartości wkładów pieniężnych, rzeczowych wniesionych do słki przez wspólników, ustalona w umowie spółki powiększona o niewypłacalny zysk pozostawiony w spółce za lata poprzednie? Czy istnieje obowiązek powiadamiania organu podatkowego o likwidacji działalności i ustalania dochodu na dzień likwidacji? Czy przejęcie zobowiązań spółki jawnej przez spółkę z o.o. stanowi przychód do opodatkowania u tych wspólników? W jakim terminie spółka z o.o. , do której zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa ma rozpocząć amortyzację skłądników majątkowych

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 13.11.2003 r. zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Ad.1. Na podstawie art.9 ust ...

Generowanie strony w 98 ms